Archiwum kategorii: Engerix_B

Wpływ szczepienia na zanik odruchu ssania u noworodka – pytania o szczepionkę Engerix B i tradycyjny „pomidor” od producenta.

Klasyka oddziałów położniczych:

Więc zapytajmy producenta szczepionki podawanej noworodkom w pierwszych godzinach życia…

***

od: […]@gmail.com
do: reklamacje.gsk@gsk.com,
kontakt.gsk@gsk.com
data: 24 marca 2018 22:50
temat: szczepionka Engerix B a zanik odruchu ssania u noworodka
wysłana przez: gmail.com

Szanowni Państwo,

Czy podanie noworodkowi szczepionki Engerix B może doprowadzić do zaniku odruchu ssania u dziecka?

Czy Producent prowadził jakiekolwiek badania wpływu szczepionki Engerix B na odruch ssania noworodka? Jeśli tak, to jakie były wyniki tych badań, a jeśli nie, to dlaczego nie badano wpływu szczepionki Engerix B na to zjawisko?

Jaki odsetek noworodków traci umiejętność pobierania naturalnego pokarmu od matki po otrzymaniu szczepionki Engerix B?

Szczepionka przeciw WZW B jest w Polsce podawana noworodkowi równolegle ze szczepionką BCG. Czy połączenie tych dwóch szczepionek może przyczynić się do zaniku odruchu ssania u noworodka?

Dlaczego w charakterystyce produktu leczniczego szczepionki Engerix B zanik odruchu ssania nie został wymieniony jako jeden z możliwych skutków ubocznych podania dziecku tej szczepionki samodzielnie lub w połączeniu ze szczepionką BCG?

Czy u żadnego noworodka, który otrzymał szczepionkę Engerix B, nigdy nie zaobserwowano zaniku odruchu ssania wkrótce po podaniu mu szczepionki Engerix B?

W trosce o zdrowie i życie mojego dziecka uprzejmie proszę o odpowiedź na powyższe pytania lub o wskazanie, kto może mi udzielić odpowiedzi na w/w pytania.

Z poważaniem,
[…]

***

od: PL MedInfo oax45186@gsk.com
do: […]@gmail.com
data:. 26 marca 2018 09:34
temat: Engerix B
wysłana przez: gsk.com
podpisana przez: gsk.com

Szanowny Panie,

Dziękujemy za Pana pytanie skierowane do firmy GSK dotyczące produktu leczniczego Engerix B.

Uprzejmie informuję, iż dane na temat produktu leczniczego Engerix B są zawarte w Ulotce dla Pacjenta.

Ulotkę dla Pacjenta, znajdzie Pan na naszej stronie internetowej, gdzie znajdują się również nasze aktualne druki rejestracyjne. Adres strony, z której może Pan pobrać Ulotkę znajduje się poniżej:

https://pl.gsk.com/pl/produkty/engerix-b-10-mcg-zawiesina-do-wstrzykiwań/

Stosowanie każdego z leków jest związane z potencjalnymi zdarzeniami niepożądanymi, jednakże zatwierdzenie danego produktu leczniczego do użycia oznacza, że ocena bilansu ryzyka i korzyści związanych z tym produktem leczniczym wskazuje, że korzyści zdrowotne przeważają nad ryzykiem. Wynik takiej analizy dla każdego indywidulanego produktu leczniczego jest zawarty w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która jest dokumentem publicznie dostępnym. Dodatkowo, wszelkie informacje dla pacjenta dotyczące danego produktu leczniczego są również zawarte w ulotce dla pacjenta, która jest również publicznie dostępna.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pacjent ma prawo uzyskać od personelu medycznego dokładne informacje dotyczące stanu zdrowia, leczenia i profilaktyki, w tym informacje o możliwych działaniach niepożądanych dotyczących danego leku, które mogą się wiązać z jego stosowaniem. Zachęcamy zatem do współpracy z lekarzem prowadzącym, aby zrozumieć potencjalne korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktów leczniczych oraz w celu ustalenia konkretnego działania profilaktycznego lub terapeutycznego, w tym ewentualnego skierowania do lekarza specjalisty, jeśli wymagana jest wiedza ekspercka.

Firma GSK nie posiada możliwości ani uprawnień do doradzania w sprawie leczenia pacjentów.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z analizą zadanego pytania, udzieleniem oraz udokumentowaniem pytania i odpowiedzi na nie. W powyższym celu podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w formie zapisu elektronicznego lub audiowizualnego, zaś odpowiedź może zostać udzielona ustnie, na piśmie lub w formie wiadomości poczty elektronicznej. Podane dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcy danych – podmiotowi odpowiedzialnemu w odniesieniu do produktu leczniczego, którego dotyczy Pana/Pani zapytanie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do udzielenia przez GSK odpowiedzi na nie oraz udokumentowania realizacji Pani/Pana zapytania.

Pozdrawiam/Kind regards,
Dział Nadzoru Medycznego
Europe
GSK
Rzymowskiego 53, 02-697 Warsaw, Poland
Tel       +48 22 576 9000

***

Wygląda to wszystko całkiem znajomo…