(Nowy) Zespół do spraw Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia

Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 2019 zlikwidował dotychczasowy Pediatryczny Zespół Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych:

i w jego miejsce powołał Zespół do Spraw Szczepień Ochronnych:

Nowy Zespół nie jest już więc ani Pediatryczny, ani Ekspertów. 🙂

Na czele nowego zespołu ani pediatrycznego, ani ekspertów, Minister Zdrowia postawił Panią doktor Ewę Augustynowicz.

Tak więc od teraz Ministrowi Zdrowia w sprawie szczepień doradzać będzie osoba, która dała się poznać jako wybitna ekspertka od „zachodzącej niemożności”.

Poniżej zebrałem kilka najciekawszych „odpowiedzi” na moje pytania, którymi Pani doktor Ewa raczyła mnie uraczać w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. To powinno wszystkim dać jakieś wyobrażenie, kto przewodniczy obecnie zespołowi doradzającemu Ministrowi Zdrowia w sprawie szczepień i jaki poziom sobą reprezentuje:


 • Czy zgon SIDS, do którego doszło 25 dni po szczepieniu to NOP, czy nie NOP?
 • W jakiej sytuacji   zgon SIDS, do którego doszło 25 dni po szczepieniu to NOP  a w jakiej sytuacji taki zgon to nie NOP?
 • Jakie muszą być spełnione warunki, aby zgon, do którego doszło 27 dni po szczepieniu, mógł być uznany jako ciężki NOP? Bardzo proszę w odpowiedzi na to pytanie powołać się na stosowną podstawę prawną.
 • Czy zapalenie płuc 10 dni po szczepieniu to NOP czy nie NOP? W jakiej sytuacji to będzie NOP, a w jakiej to nie będzie NOP? Co o tym ostatecznie decyduje?
 • Czy zapalenie ucha 25 dni po szczepieniu to NOP, czy nie NOP? W jakiej sytuacji to będzie NOP, a w jakiej to nie będzie NOP? Co o tym ostatecznie decyduje?”

Odpowiedź Pani Ewy: „uprzejmie wyjaśniam, że odpowiedzi na ww pytania dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1711), informacji dostępnych na stronach NIZP-PZH w Biuletynach Szczepienia Ochronne w Polsce pod adresem: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#05 oraz informacji na temat NOP dostępnej na stronie NIZP-PZH pod adresem: http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-sa-niepozadane-odczyny-poszczepienne/.”


 • Czy zgon SIDS, do którego doszło 5 dni po szczepieniu, powinien czy nie powinien zostać zarejestrowany jako NOP? Jeśli nie powinien, to uprzejmie proszę o wyjaśnienie, z jakich przyczyn i na jakiej podstawie prawnej nie powinien być zarejestrowany jako NOP?

Odpowiedź Pani Ewy: „uprzejmie wyjaśniam, że odpowiedzi na ww pytania dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1711), informacji dostępnych na stronach NIZP-PZH w Biuletynach Szczepienia Ochronne w Polsce pod adresem: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#05 oraz informacji na temat NOP dostępnej na stronie NIZP-PZH pod adresem: http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-sa-niepozadane-odczyny-poszczepienne/.”


 •  Co oznacza termin „zgon czasowo zbieżny ze szczepieniem” w rozumieniu raportów „Szczepienia ochronne w Polsce”?

Odpowiedź Pani Ewy: „uprzejmie wyjaśniam, że odpowiedź na ww pytanie dostępna jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1711), informacji dostępnych na stronach NIZP-PZH w Biuletynach Szczepienia Ochronne w Polsce pod adresem: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#05 oraz informacji na temat NOP dostępnej na stronie NIZP-PZH pod adresem: http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-sa-niepozadane-odczyny-poszczepienne/.”


 • „Na stronie internetowej http://szczepienia.pzh.gov.pl/…/co-to-sa-niepozadane-od…/4/… czytamy „Każdy zgłoszony na formularzu zgłoszenia NOP jest analizowany i kwalifikowany na podstawie kryteriów opracowanych przez światowych ekspertów.”. W związku z powyższym, wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej:
  kto, gdzie i kiedy analizuje oraz kwalifikuje „każdy zgłoszony NOP”?
  jaka jest treść procedury, na podstawie której „każdy zgłoszony NOP” jest „analizowany i kwalifikowany”?
  na podstawie których „kryteriów opracowanych przez światowych ekspertów” zgłoszenie NOP w postaci SIDS 5 dni po szczepieniu może nie zostać, po przeanalizowaniu, zakwalifikowane jako NOP?
  na podstawie których „kryteriów opracowanych przez światowych ekspertów” zgłoszenie NOP w postaci zapalenia płuc 10 dni po szczepieniu może nie zostać, po przeanalizowaniu, zakwalifikowane jako NOP?
  na podstawie których „kryteriów opracowanych przez światowych ekspertów” zgłoszenie NOP w postaci zapalenia ucha środkowego 8 dni po szczepieniu może nie zostać, po przeanalizowaniu, zakwalifikowane jako NOP?
  na podstawie których „kryteriów opracowanych przez światowych ekspertów” zgłoszenie NOP w postaci zaniku odruchu ssania u noworodka po szczepieniu może nie zostać, po przeanalizowaniu, zakwalifikowane jako NOP?

Odpowiedź Pani Ewy: „uprzejmie wyjaśniam, że odpowiedzi na ww pytania dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1711), informacji dostępnych na stronach NIZP-PZH w Biuletynach Szczepienia Ochronne w Polsce pod adresem: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#05 oraz informacji na temat NOP dostępnej na stronie NIZP-PZH pod adresem:http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-sa-niepozadane-odczyny-poszczepienne/.”


 • „Jak brzmi treść „kryteriów opracowanych przez światowych ekspertów” na podstawie których „każdy zgłoszony NOP” jest „analizowany i kwalifikowany”?

Odpowiedź Pani Ewy: „uprzejmie wyjaśniam, że ww. stwierdzenia stanowią wynik analizy szeregu opracowań z ogólnie dostępnych źródeł takich jak publikacje naukowe i podręczniki akademickie, zgodnie z uprawnieniami NIZP-PZH wynikającymi z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.Odpowiedź w postaci opinii eksperckiej na Pani pytanie w formie skróconej lub pełnej można uzyskać po zamówieniu u NIZP-PZH odpowiedniej ekspertyzy w tym zakresie.”


 • Które ze szczepionek wykorzystywanych w PSO przeszły przed dopuszczeniem do obrotu badania, z których wynika, że ich stosowanie nie podwyższa u dziecka ryzyka wystąpienia choroby przewlekłej?

Odpowiedź Pani Ewy: „informuję, że wnioskowana informacja nie znajduje się w posiadaniu NIZP-PZH i brak jest możliwości jej udostępnienia.”


 • Które ze szczepionek dostępnych w Polsce i wykorzystywanych w PSO zostały przed ich dopuszczeniem na rynek przebadane w taki sposób, że grupa kontrolna otrzymywała placebo w postaci soli fizjologicznej? Wnoszę o wskazanie nazw tych szczepionek?

Odpowiedź Pani Ewy: „informuję, że wnioskowana informacja nie znajduje się w posiadaniu NIZP-PZH i brak jest możliwości jej udostępnienia.”


 • Jaki odsetek wszystkich niepożądanych odczynów poszczepiennych musi bezwzględnie podlegać rejestracji, aby możliwe było wiarygodne, nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania danej szczepionki?

Odpowiedź Pani Ewy: „Informuję, że monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych jest w Polsce prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1711), zgodnie z którym lekarz lub felczer jest zobowiązany do zgłoszenia rozpoznanego lub podejrzewanego niepożądanego odczynu poszczepiennego.”


 • Czy każdy zgon na SIDS, do którego dochodzi w przeciągu kilku dni od szczepienia, jest zgłaszany przez lekarza do inspekcji sanitarnej jako ciężki niepożądany odczyn poszczepienny?

Odpowiedź Pani Ewy: „Informuję, że monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych jest w Polsce prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1711), zgodnie z którym lekarz lub felczer jest zobowiązany do zgłoszenia rozpoznanego lub podejrzewanego niepożądanego odczynu poszczepiennego. W uzupełnieniu wyjaśniam, że odpowiedź na pytanie czy szczepionki mogą wywoływać zespół nagłego zgonu niemowląt dostępna jest na stronie NIZP-PZH pod adresem: http://szczepienia.pzh.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania/.”


 • Czy potrafi Pani wskazać nazwy szczepionek stosowany w PSO, które przed dopuszczeniem do obrotu przeszłyby badania bezpieczeństwa porównujące ich działanie do obojętnego placebo w postaci soli fizjologicznej?

Odpowiedź Pani Ewy: „Informuję, że wnioskowana informacja nie znajduje się w posiadaniu NIZP-PZH i brak jest możliwości jej udostępnienia.”


Odpowiedź Pani Ewy: „informuje, że domaganie się informacji o obowiązującym prawie nie nosi znamion informacji publicznej, toteż w takim wypadku nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.). Tryb udostępniania aktów prawnych uregulowany jest w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku (Dz. U. 2000 nr 62, poz. 718.) o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i w tym zakresie odpowiedzi na przedstawione pytania mogą udzielić organy tamże wskazane.”


 • Niniejszym wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej:
  łączna liczba wszystkich osób (użytkowników platformy Facebook) którym administratorzy profilu szczepienia.info zablokowali dostęp do profilu szczepienia.info (blokada możliwości zamieszczania komentarzy pod postami szczepienia.info)
  liczba osób (użytkowników platformy Facebook) którym administratorzy profilu szczepienia.info zablokowali dostęp do profilu szczepienia.info (blokada możliwości zamieszczania komentarzy pod postami szczepienia.info) przed publikacją „Regulaminu profilu Szczepienia.info”  z dnia 14 listopada 2018.

Odpowiedź Pani Ewy: „informuję, że wnioskowana informacja w zakresie objętym ww pytaniami nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w konsekwencji w tym zakresie brak jest możliwości rozpoznania Pana wniosku.”


 • Które przepisy prawa stanowią, że zgon dziecka 10 dni po szczepieniu w wyniku krwiaka mózgu to NIE JEST ciężki niepożądany odczyn poszczepienny?
 • kto i w jaki sposób dokonał ustalenia, że przyczyną zmian w mózgu, które doprowadziły do zgonu, nie było szczepienie wykonane 10 dni wcześniej?
 • który przepis prawa stanowi, że do rejestracji NOP wymagane jest stwierdzenie związku przyczynowo-skutkowego ze szczepieniem

Odpowiedź Pani Ewy: „Uprzejmie wyjaśniam, że obszar nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1711).”


 • Ilu jest obecnie dorosłych Polaków, którzy nie są odporni na zachorowanie na odrę?

Odpowiedź Pani Ewy: „wyjaśniam, że wnioskowana informacja nie znajduje się w posiadaniu NIZP-PZH i brak jest możliwości jej udostępnienia.”


 • Czym różni się rejestracja NOP od rejestracji przypadku jedynie jako „powiązanego czasowo” oraz jaka norma prawna rozróżnia te dwa sposoby rejestracji objawu chorobowego powiązanego czasowo ze szczepieniem?

Odpowiedź Pani Ewy: „W odpowiedzi na powyżej wskazane pytanie informuję, iż zachodzi niemożność udzielenia informacji w oparciu o przywołaną przez Pana ustawę z uwagi na okoliczność, iż żądane przez Pana informacja udostępnianie są w trybie, na podstawie  oraz przez podmioty wskazane w Ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z 20 lipca 2000 roku (DzU 2000 nr 62, poz.718)”


 • Ile dzieci w latach 2017 i 2018 zmarło w Polsce „z nieznanych przyczyn” do 28 dni od szczepienia? Czy zna Pani liczbę tych zgonów? Ewentualnie, jaki urząd w Polsce poda mi tę liczbę?

Odpowiedź Pani Ewy: „W odpowiedzi na powyżej wskazane pytanie informuję, iż zachodzi niemożność udzielenia informacji publicznej z uwagi, iż podmiot zobowiązany informacji nie posiada i do jej posiadania nie jest zobowiązany.”


I na tym może zakończymy ten krótki przegląd radosnej twórczości naszej nowej przewodniczącej nowego zespołu ani pediatrycznego, ani ekspertów. 🙂

W zarządzeniu Ministra jest ciekawy fragment dotyczący zabezpieczenia przed ewentualnym konfliktem interesów:

Jest to o tyle zabawne, że na przykład taka Pani Profesor Teresa Jackowska jest sobie członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które bardzo chętnie „przytula” wsparcie finansowe od koncernów farmaceutycznych. Co więcej, Pani Teresa jest również przewodniczącą zarządu warszawskiego oddziału PTW. 🙂

I tyle właśnie jest warte to zabezpieczenie przed konfliktem interesów…


Źródło: https://www.gsk.com/en-gb/responsibility/operating-responsibly/engaging-with-healthcare-professionals/europe/poland/#tab-5867

Czekamy więc na pierwsze posiedzenia zespołu już ani pediatrycznego, ani ekspertów, pod przewodnią rolą Pani doktor Ewy i na pierwsze efekty pracy tego zespołu. Niecierpliwie czekamy…

 

 


Zamysł projektu szczepienie.info jest taki, aby czerpiąc z publikowanych tu informacji każdy mógł podjąć świadomą decyzję, czy warto szczepić swoje dziecko, czy też może lepiej warto poczekać, dopóki nie pojawią się dowody rzeczywiście świadczące o tym, że szczepienia są bezpieczne, a system rejestracji NOP jest wiarygodny.

Jeśli uważasz, że treści, które tu publikuję, są przydatne, potrzebne i pożyteczne, to możesz pomóc w utrzymaniu tego bloga przy życiu:

Wsparcie 10zł miesięcznie przez 3 miesiące (kwota 30zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez 6 miesięcy (kwota 60zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez rok (kwota 120zł) – kliknij TUTAJ

https://patronite.pl/szczepienie-info
https://zrzutka.pl/2at4jf/wplac

Jednorazowa darowizna na kwotę 10zł: kliknij TUTAJ

 

Print Friendly, PDF & Email