PZH się wstydzi.

W przyrodzie jakoś już tak jest, że każda akcja wywołuje reakcję. Reakcją na kuriozalny post Państwowego Zakładu Higieny, w którym PZH przekonuje, że szczepienia są bezpieczne, bo w szczepionkach jest mniej związków glinu, niż w czekoladzie, był wniosek o informację publiczną.

A reakcją PZH na wniosek była odpowiedź, w której państwowy zakład od higieny wstydzi się podać imię i nazwisko urzędnika (czyli osoby pobierającej comiesięczne wynagrodzenie ze środków publicznych), który radośnie porównał szczepienie (na przykład noworodka w pierwszych godzinach życia) do zjedzenia tabliczki czekolady!

Przy okazji Państwowy Zakład Higieny po raz kolejny udowadnia, że w żaden sposób nie potrafi uzasadnić ciekawostek publikowanych na swoim profilu https://www.facebook.com/Szczepienia.info/

***

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
pzh@pzh.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Państwowy Zakład Higieny (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

W związku opublikowaniem 13.03.2018r. przez Państwowy Zakład Higieny na profilu internetowym FB szczepienia.info oraz własnej stronie internetowej informacji sugerujących brak różnicy między podaniem do organizmu dziecka związków glinu domięśniowo lub podskórnie za pośrednictwem szczepionki lub poprzez zjedzenie czekolady, niniejszym wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej:

1. Imienia i nazwiska osoby (bądź imion nazwisk), która jest autorem (autorami) tego artykułu,
 
2. Wszelkich kopii badań i analiz naukowych, z których korzystał Państwowy Zakład Higieny opracowując infografikę sugerującą, jakoby wprowadzenie do organizmu dziecka 0,5mg związków glinu poprzez zjedzenie 1/10 tabliczki czekolady było równoważne podaniu dziecku domięśniowo 0,5mg soli glinu w czasie zabiegu szczepienia, a w związku z tym w szczególności oczekuję odpowiedzi na następujące pytania:
 
– na jakich badaniach czekolad PZH opiera swoje twierdzenia o zawartości glinu w czekoladzie? Proszę o dokładny opis badań, zawierający wiele próbek rożnych czekolad,
 
– jaka jest bezpieczna dawka czekolady, którą można podać noworodkowi?,
 
– w jakiej formie podaje się noworodkowi czekoladę i czy jest to według PZH normalną praktyką?,
 
– czy PZH znane są przypadki domięśniowego czy podskórnego podawania czekolady noworodkom i niemowlakom?,
 
– jakie związki glinu, w ilości 5mg, znajdują się w tabliczce czekolady? Proszę wymienić je z nazwy,
 
– jakie związki glinu, w ilości 0,5mg, znajdują się w „przeciętnej dawce szczepionki”? Proszę wymienić je z nazwy,
 
– jeśli związki glinu w tabliczce czekolady są innymi związkami chemicznymi, niż związki glinu w „przeciętnej dawce szczepionki”, to na czym polegają różnice między nimi?,
 
– czy w ocenie PZH bez znaczenia dla zdrowia człowieka jest sposób podania związku chemicznego do organizmu? Odpowiedź proszę uzasadnić,
 
– czy w ocenie PZH nie ma żadnej różnicy między wprowadzeniem do organizmu związku chemicznego poprzez układ pokarmowy lub domięśniowo czy podskórnie, nawet jeśli to jest ten sam związek chemiczny, w takiej samej dawce? Odpowiedź proszę uzasadnić,
 
– jaka jest wchłanialność związków glinu z przyjętego drogą pokarmową, a jaka podanego w szczepionkach? Proszę o dane z podziałem na formy występowania związków glinu w szczepionkach i czekoladzie,
 
– dlaczego do tabliczki czekolady nie dołącza się ulotki z informacją, że po jej zjedzeniu może dojść do bezdechu, utraty przytomności, zatrzymania krążenia i innych zjawisk wywołanych przez substancje wchodzące w skład tabliczki czekolady, w tym związki glinu (adiuwanty)?

 

***

Dnia 8 czerwca 2018 16:08 Kosińska Patrycja <pkosinska@pzh.gov.pl> napisał(a):

Szanowny Panie, 

w związku z otrzymaniem przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny w dniu 24 maja 2018r. Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej, działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym informuję, jak następuje: 

1.    Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) jest jednostką badawczą, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, której celem statutowym jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i prac usługowo-badawczych z zakresu zdrowia publicznego dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności, a także wdrażanie i upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. 

2.    Zgodnie z art. 6 ustawy o udostępnieniu informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: 
1)             polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a)      zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b)      projektowaniu aktów normatywnych,
c)      programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
2)      podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 (do których należy NIZP-PZH), w tym o:
a)      statusie prawnym lub formie prawnej,
b)     organizacji,
c)      przedmiocie działalności i kompetencjach,
d)     organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e)      strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
f)      majątku, którym dysponują;
3)      zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a)      trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b)      trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c)      sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d)     sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e)      stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f)       prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
g)      naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych;
4)      danych publicznych, w tym:
a)      treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
– treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
b)     stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c)      treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d)     informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
5)      majątku publicznym, w tym o:
a)      majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b)      innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c)      majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,

d)     majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w pkt. 1 – 3, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e)      dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w pkt. 1 – 3, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f)       długu publicznym,
g)      pomocy publicznej, ciężarach publicznych.

3.    Wnioskowana informacja publiczna w zakresie objętym pytaniem 1, dot. podania imienia i nazwiska osoby (bądź imion nazwisk), która jest autorem (autorami) artykułu, publikowanego 13.03.2018 r. na FB Szczepienia.info nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej i w konsekwencji w tym zakresie brak jest możliwości udostępnienia żądanej informacji publicznej.

4.    W odniesieniu do pytania 2, dot. wszelkich kopii badań i analiz naukowych dotyczących wprowadzenia do organizmu dziecka 0,5 mg związków glinu drogą pokarmową i drogą wstrzyknięcia, uprzejmie wyjaśniam, że NIZP-PZH nie opracowuje danych, których dotyczą ww. pytania. Odpowiedź w postaci opinii eksperckiej na Pana pytania w formie skróconej lub pełnej można uzyskać po zamówieniu w NIZP-PZH odpowiedniej ekspertyzy w tym zakresie. 

Z poważaniem,

Patrycja Kosińska 

mgr Patrycja Kosińska
Główny Specjalista ds. Kluczowych Projektów
Dział Analiz, Wdrożeń i Innowacji
Tel: 22 54 21 419
E-mail: pkosinska@pzh.gov.pl

M.Sc. Patrycja Kosińska,
General Specjalist of Key Project
Department of analysis, implementation and innovation
Phone: (+48)22 54 21 419
E-mail: pkosinska@pzh.gov.pl

 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

 National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene 

ul. Chocimska 24, 
00-791 Warszawa,
Centrala: +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200
fax: +48 22 849 74 84,
e-mail: pzh@pzh.gov.pl , www.pzh.gov.pl
Chocimska 24, 
00-791 Warsaw, POLAND,
Phone:+48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200
fax: +48 22 849 74 84,
e-mail: pzh@pzh.gov.pl , www.pzh.gov.pl

***

Tak więc gdyby powyższe wyjaśnienia urzędu brać na poważnie, to urzędnik może za nasze pieniądze pisać sobie publicznie dowolne bzdury, a nam nie wolno poznać jego personaliów, bo chroni je „prywatności osoby fizycznej„.

I najważniejsze: PZH przyznaje się publicznie, że nie opracował żadnych danych dotyczących podobieństwa związków glinu w czekoladzie i w szczepionce wstrzykiwanej w noworodka.

Czyli oto utrzymujemy z naszych podatków urząd, który najpierw pisze „szczepienie to nic takiego, nie daj się zwariować, bo związków glinu w szczepionce jest 10x mniej, niż w tabliczce czekolady” a potem tłumaczy, że… „nie opracowuje danych” na ten temat…

Print Friendly, PDF & Email