Zawieszenie obowiązku szczepień ochronnych – wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
biurorzecznika@brpo.gov.pl

Do wiadomości: Najwyższa Izba Kontroli
nik@nik.gov.pl

Szanowny Panie Rzeczniku,

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich w art. 16 ust. 2 stanowi, że Rzecznik Praw Obywatelskich może występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela.

Z uwagi na powyższe wnoszę o niezwłoczne wystąpienie przez Pana Rzecznika do Ministra Zdrowia z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w celu zawieszenia nałożonego na rodziców obowiązku poddawania ich dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym do czasu, gdy Minister Zdrowia pozyska oraz poda do publicznej wiadomości dane, które będą świadczyły o tym, że dzieci szczepione w ramach Programu Szczepień Ochronnych są zdrowsze od dzieci nieszczepionych, czyli w praktyce od dzieci “uchylających się” od szczepień ochronnych. 

W uzasadnieniu do powyższego pozwolę sobie przedstawić Panu Rzecznikowi kilka faktów. Zdaję sobie sprawę, że poniżej podane przeze mnie informacje mogą być szokujące, ale Pan Rzecznik z łatwością może samodzielnie owe fakty zweryfikować, kierując odpowiednie pytania do Ministra Zdrowia.

Fakt nr 1: Obecnie nikt w Polsce, łącznie z Ministrem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Dyrektorem Państwowego Zakładu Higieny nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na następujące, elementarne pytania dotyczące bezpieczeństwa szczepień, którym w Polsce obowiązkowo poddawane są niemal wszystkie dzieci:

 • jak często dzieci szczepione zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (PSO) umierają do 4 tygodni od szczepienia, jakie są przyczyny tych zgonów i jak często z tych samych przyczyn umierają dzieci nieszczepione?
 • jak często na choroby przewlekłe, nowotworowe, immunologiczne, neurologiczne, metaboliczne oraz chemiczne chorują dzieci szczepione zgodnie z PSO oraz dzieci nieszczepione?
 • jak często oraz z jakich przyczyn hospitalizacjom podlegają dzieci szczepione zgodnie z PSO oraz dzieci nieszczepione?
 • jak często do hospitalizacji dzieci dochodzi do 4 tygodni od szczepienia wykonanego w ramach PSO i jak często dzieci nieszczepione są hospitalizowane z tych samych przyczyn?
 • jak często zaburzenia odruchu ssania występują u noworodków szczepionych zgodnie z PSO w pierwszych godzinach życia i u noworodków nieszczepionych?
 • jaka jest skuteczność systemu zgłaszania i rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych, czyli co który odczyn poszczepienny jest przez lekarzy zgłaszany do rejestracji, a co który nie jest, choć powinien być zgłoszony zgodnie z ustawową definicją niepożądanego odczynu poszczepiennego stanowioną w artykule 2. punkt 16. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?
 • czy dzieci szczepione zgodnie z PSO są zdrowsze od dzieci nieszczepionych?

Fakt nr 2: Minister Zdrowia nie wie i nie chce wiedzieć, jak często i z jakich przyczyn polskie dzieci umierają wkrótce po szczepieniu, ponieważ petycja o wprowadzenie do karty zgonu rubryki z datą ostatniego szczepienia została przez Ministra Zdrowia odrzucona. Nikt w Polsce nie gromadzi i nadal nie będzie gromadził danych, które pozwoliłyby ustalić, czy nieznane przyczyny zgonu (kategorie od R95 do R99 wg ICD-10) dotyczą częściej dzieci szczepionych, czy nieszczepionych, ponieważ Główny Urząd Statystyczny nie otrzymuje wraz z kartą zgonu informacji o dacie ostatniego szczepienia. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi wyłącznie Minister Zdrowia.

Fakt nr 3: Minister Zdrowia nie chce również zweryfikować kondycji zdrowotnej populacji Polaków szczepionych i nieszczepionych, choć ma już do dyspozycji rosnącą z każdym rokiem, doskonałą wręcz, bo niezwykle liczną grupę kontrolną ponoć aż kilkudziesięciu tysięcy dzieci “uchylających się” od szczepień ochronnych. 

Fakt nr 4: każde szczepienie noworodka szczepionką BCG odbywa się w Polsce z pogwałceniem obowiązującego prawa, ponieważ medycyna nie zna obecnie metody stwierdzenia, że noworodek na pewno nie jest obciążony wrodzonymi niedoborami odporności, które są bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia BCG. Lekarz na podstawie wywiadu oraz dostępnych badań może jedynie oszacować ryzyko, że dziecko być może jest lub być może nie jest obciążone wrodzonymi niedoborami odporności, ale nie może tego wykluczyć, a zgodnie z polskim prawem dziecko może być poddane szczepieniu dopiero po wykluczeniu przeciwwskazań.

Jako rodzic, który jest przez inspekcję sanitarną brutalnie i z pełną bezwzględnością przymuszany za pomocą finansowych kar administracyjnych do szczepienia mojego dziecka, nie potrafię zrozumieć, dlaczego Minister Zdrowia za wszelką cenę tak bardzo nie chce pozyskać żadnych danych, które (być może) wykazałyby, że dzieci szczepione zgodnie z PSO są zdrowsze od dzieci nieszczepionych, że nie umierają częściej z “nieznanych przyczyn” niż dzieci nieszczepione, że nie chorują na nowotwory częściej, niż dzieci nieszczepione i że nie diagnozuje się u nich autyzmu czy choćby padaczki częściej, niż u dzieci nieszczepionych. 

Nie potrafię zrozumieć, jak to możliwe, że Minister Zdrowia, odpowiedzialny za cały aparat represji, którego celem jest bezwzględne przymuszanie rodziców do poddawania ich dzieci obowiązkowym “szczepieniom ochronnym”, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, ile dzieci w ciągu ostatnich 10 lat zmarło do 4 tygodni od szczepienia i jakie były przyczyny tych zgonów. To jest w mojej ocenie wręcz niewyobrażalne zaniedbanie ze strony Ministra Zdrowia i skandaliczne lekceważenie moich praw obywatelskich, ponieważ zmuszanie mnie do poddawania mojego dziecka szczepieniem ochronnym w sytuacji, gdy nikt w Polsce nie ma nawet odwagi zmierzyć się z banalnie prostym pytaniem „czy dzieci szczepione w ramach PSO są zdrowsze od dzieci nieszczepionych?” w moim rozumieniu jest zamachem na moją wolność jako rodzica i na moje wyłączne prawo do decydowania – na podstawie dostępnych informacji, co jest dla mojego dziecka dobre, a co być może jest dla niego niebezpieczne.

Skoro Minister Zdrowia nie posiada danych, które świadczyłyby o tym, że dzieci szczepione w ramach PSO są zdrowsze od dzieci nieszczepionych, to tym samym nie może mieć pewności, że “szczepienia są bezpieczne”, ponieważ jedynie na podstawie badań klinicznych prowadzonych przez producenta szczepionki (!!!) na grupie zaledwie kilku bądź nawet kilkunastu tysięcy starannie wyselekcjonowanych (czyli możliwie jak najzdrowszych) ochotników poddawanych obserwacji zaledwie przez kilka tygodni od szczepienia, nie można wykryć, że szczepionka XYZ zabija statystycznie jedno dziecko raz na 100 albo 200 tysięcy dawek – o ile rzeczywiście zabija, zwłaszcza gdy w takim badaniu rolę “placebo” pełni… inna, podobna szczepionka, a nie substancja realnie obojętna dla organizmu osób biorących udział w takim eksperymencie. W jaki sposób w badaniach klinicznych prowadzonych w opisany powyżej sposób z osobna dla każdej ze szczepionek można wykryć (o ile wystąpi) efekt podwyższania ryzyka nowotworu w populacji szczepionej unikalną w skali świata kombinacją kilkudziesięciu szczepień i kilkunastu szczepionek? Taką właśnie unikalną w skali świata kombinacją kilkudziesięciu szczepień i kilkunastu szczepionek jest obecny polski Program Szczepień Ochronnych, a przecież od wielu lat w Polsce obserwujemy systematyczny wzrost zachorowalności na nowotwory u dzieci. Skąd wiadomo, że nadmierna immunizacja nie może być jedną z potencjalnych przyczyn tego wzrostu? Nie można tego wykluczyć w sposób inny, niż przez porównanie zachorowalności na nowotwory w populacji szczepionej oraz nieszczepionej. A Minister Zdrowia nie przejawia żadnego zainteresowania przeprowadzeniem takich badań.

Stąd też wynika…

FAKT nr 5: nie istnieją żadne badania, które udowadniałyby tezę, że Program Szczepień Ochronnych jest bezpieczny, czyli że kilkadziesiąt szczepień, którym obowiązkowo poddawane są dzieci w ramach PSO, nie podwyższa w populacji szczepionej, względem populacji nieszczepionej, na przykład ryzyka nowotworu, ryzyka autyzmu lub ryzyka zgonu z “nieznanych przyczyn” oraz ogólnie ryzyka chorób przewlekłych.

Fakt nr 6: Państwowy Zakład Higieny nie chce odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób dziecko musiałoby umrzeć po szczepieniu, aby PZH zakwalifikował taki zgon jako ciężki niepożądany odczyn poszczepienny.

Według mojej wiedzy nigdy dotąd Państwowy Zakład Higieny nie zakwalifikował jako niepożądany odczyn poszczepienny żadnego zgonu, do którego doszło u dziecka wkrótce po szczepieniu i zgłoszonego przez lekarza jako ciężki niepożądany odczyn poszczepienny. Przykładowo, w roku 2007 lekarze zgłosili aż pięć takich zgonów: 

 1. po drugiej dawce szczepionki Infanrix Hexa,
 2. po podaniu 13 letniemu chłopcu choremu na padaczkę (!!!) szczepionki Td,
 3. po szczepieniu DTP+Euvax-B+Act-Hib,
 4. po szczepieniu DTP+Euvax-B,
 5. po szczepieniu DTP+Euvax-B.

Żadnego z tych zgonów PZH nie zakwalifikował jako NOP. ŻADNEGO! Pomimo że w ciągu jednego tylko roku 2007 przynajmniej troje dzieci zmarło po szczepieniu DTP+Euvax-B, według mojej wiedzy nikt nie wstrzymał, do czasu wyjaśnienia, szczepienia dzieci tymi szczepionkami. Piszę „przynajmniej troje dzieci” – ponieważ to są wyłącznie zgony zgłoszone, a nikt nie wie, ile w roku 2007 było podobnych zgonów po takim samym szczepieniu, których lekarze w ogóle nie zgłosili, jako NOP, choć zgłosić powinni.

Tak właśnie „działa” w Polsce system monitorowania bezpieczeństwa „obowiązkowych szczepień ochronnych”, który jest tak naprawdę jedną wielką fikcją, ponieważ nikt nie zna skuteczności, z jaką ten system gromadzi informacje o niepożądanych odczynach poszczepiennych – zwłaszcza o ciężkich niepożądanych odczynach poszczepiennych.

Jak można wyrazić świadomą zgodę na obowiązkowe podanie dziecku szczepionki w ramach PSO mając świadomość, że nikt w Polsce nie wie, ile dzieci ta szczepionka zabiła w Polsce na przykład w ciągu ostatnich 10 lat?

Fakt nr 7: Minister Zdrowia odmawia publikacji oświadczenia o następującej treści: “Minister Zdrowia oświadcza i informuje, że „szczepienia ochronne”, którym poddawane są dzieci w ramach Programu Szczepień Ochronnych, nie podwyższają u dzieci szczepionych ryzyka chorób przewlekłych (w tym ryzyka choroby nowotworowej), ryzyka autyzmu oraz ryzyka zgonu z nieznanych przyczyn (w tym ryzyka zgonu na SIDS)”.

Fakt nr 8: nie jest możliwe pozyskanie od żadnego urzędu w Polsce informacji, które ze szczepionek stosowanych w ramach PSO były w trakcie swoich badań klinicznych przed dopuszczeniem do obrotu badane pod kątem bezpieczeństwa na dzieciach kwalifikowanych do takiego badania według tych samych kryteriów, według których kwalifikuje się w Polsce dziecko do szczepienia w ramach PSO i będących w czasie badania klinicznego w takim samym wieku, w jakim są dzieci, którym te szczepionki podaje się w Polsce w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Nie można więc stwierdzić, czy dana szczepionka wykorzystywana do szczepienia dzieci w ramach PSO została uznana w badaniach klinicznych za bezpieczną, gdy jest podawana w takich samych warunkach, w jakich jest stosowana w Polsce w ramach PSO, czy też może jedynie jest “bezpieczna”, gdy podaje się ją według kryteriów stosowanych wyłącznie na potrzeby badania klinicznego osobom znajdującym się w takim samym wieku, w jakim były osoby uczestniczące w badaniu klinicznym.  Nie wiadomo również, czy szczepionka “bezpieczna” w rozumieniu Ministra Zdrowia to taka szczepionka, która w ogóle nie zabija dzieci – o ile dziecko do szczepienia zostanie zakwalifikowane według tych samych kryteriów, według których kwalifikowano dzieci do badania klinicznego (o ile w badaniu klinicznym brały udział dzieci), czy też taka, która nie zabija dzieci częściej, niż szczepionka referencyjna, udająca “placebo” w badaniu klinicznym.

Powyższe 8 faktów świadczy o tym, że nie istnieją obecnie żadne przesłanki ku temu, aby ktokolwiek w Polsce był uprawniony do twierdzenia, że Program Szczepień Ochronnych jest “bezpieczny”, czyli że dzieci szczepione zgodnie z PSO są zdrowsze od dzieci nieszczepionych, ponieważ po prostu nikt w Polsce tego nie wie. Konsekwentnie powtarzane przez Ministra Zdrowia oraz przez podległych mu urzędników hasło “szczepienia są bezpieczne” jest tak naprawdę pustym sloganem, którego Minister Zdrowia nie potrafi poprzeć żadnymi danymi porównującymi zdrowie polskich dzieci szczepionych oraz nieszczepionych, ponieważ takie dane albo nie istnieją, albo – czego nie można wykluczyć – istnieją, ale być może są utrzymywane przez Ministra Zdrowia w tajemnicy. ponieważ nie świadczą na korzyść szczepień w ramach PSO.

Z uwagi na powyższe mój wniosek do Pana Rzecznika o pilne wystąpienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w celu zawieszenia nałożonego na rodziców obowiązku poddawania ich dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym do czasu, gdy Minister Zdrowia pozyska oraz opublikuje do publicznej wiadomości dane, które będą świadczyły o tym, że dzieci szczepione w ramach Programu Szczepień Ochronnych są zdrowsze od dzieci nieszczepionych, czyli w praktyce od dzieci “uchylających się” od szczepień ochronnych, jest w pełni zasadny i liczę na szybkie podjęcie przez Pana Rzecznika działań w tej sprawie, ponieważ jest dla mnie rzeczą zupełnie niewyobrażalną, że w sytuacji, gdy nikt w Polsce nie potrafi udowodnić bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych (a więc nie potrafi przedstawić żadnych danych, które wskazywałyby na to, że ryzyko ciężkich powikłań po szczepieniu w ramach PSO jest wielokrotnie mniejsze, niż ryzyko powikłań po chorobach zakaźnych związane z rezygnacją z tych szczepień), rodzice są bezwzględnie przymuszani za pomocą dotkliwych finansowych kar administracyjnych do szczepienia swoich dzieci.

Łączę wyrazy szacunku.
……………………………….

 

 


Jeśli chcesz, aby  projekt szczepienie.info nadal istniał i nadal organizował tego typu akcje zmierzające do zniesienia absurdalnego przymusu szczepienia naszych dzieci, to możesz wesprzeć moją pracę:

https://zrzutka.pl/2at4jf/wplac

Wsparcie 10zł miesięcznie przez 3 miesiące (kwota 30zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez 6 miesięcy (kwota 60zł) – kliknij TUTAJ
Wsparcie 10zł miesięcznie przez rok (kwota 120zł) – kliknij TUTAJ

https://patronite.pl/szczepienie-info

Jednorazowa darowizna na kwotę 10zł: kliknij TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email