Sanepid w Pile donosi do prokuratury…

Zwykło się mawiać, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu…

Pani Dyrektor pilskiego sanepidu najprawdopodobniej właśnie uruchomiła nieodwracalny proces samozaorania, skarżąc się prokuraturze na „nieznane osoby”, które w jej mniemaniu bezczelnie, publicznie informują, że podanie dziecku szczepionki może prowadzić do powikłań, o czym rodzice często po prostu nie wiedzą i ufając lekarzowi pozwalają w swoje dziecko wstrzyknąć dosłownie wszystko, do czego ich lekarz namówi.

Poniżej wszystkie plansze emitowane w zaskarżonej reklamie. Zdaniem Pani Dyrektor, plansze te nakłaniają (!!!) do niepoddawania dzieci szczepieniom. Naprawdę… 🙂

Sprawę opisał np. onet: https://poznan.onet.pl/sanepid-zawiadamia-prokurature-w-sprawie-antyszczepionkowego-spotu/7w91llz?utm_source=poznan_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2

Skoro więc Pani Dyrektor Danuta Kmieciak z taką gorliwością reaguje, gdy ktoś próbuje informować o zagrożeniach mogących płynąć z podania dziecku szczepionki, to my zapytamy teraz Panią Dyrektor, czy Pani Dyrektor poza donosami do prokuratury zajmuje się także zadaniami nałożonymi na nią przez ustawę o państwowej inspekcji sanitarnej.

Poprosimy również o dokumenty, które w ocenie Pani Dyrektor uzasadniają tezę, że informowanie o NOP-ach jest przestępstwem.

Zrobimy to oczywiście, tradycyjnie, wnioskiem o informację publiczną. Na każdy taki wniosek sanepid w Pile będzie musiał odpowiedzieć, czyli jeśli sanepi otrzyma od nas 1000 wniosków, to będzie musiał przygotować 1000 odpowiedzi… I to w ciągu 14 dni.

Oto treść wniosku. Kopiujemy ją do maila i wysyłamy. Po prostu.

UWAGA: do wiadomości dajemy Prokuraturę Rejonową w Pile, do której wpłynął ten skandaliczny donos Pani Dyrektor Magister Kmieciak. Niech prokuratorzy mają temat do zastanowienia.

***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
mgr Danuta Kmieciak
danuta.kmieciak@psse-pila.pl
sekretariat@psse-pila.pl

do wiadomości: Prokuratura Rejonowa w Pile
pila@poznan.po.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.), zwracam się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile z prośbą o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Kopia zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Pile skierowanego przez Panią Dyrektor Kmieciak, w którym „Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zawiadamia o tym, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż na tablicy mobilnej przy ulicy Bydgoskiej w Pile osoba fizyczna nakłania do niepoddawania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym poprzez umieszczenie treści nakłaniających do takich zachowań”

2. Kopia zawiadomienia do prokuratury skierowanego przez Panią Dyrektor Kmieciak, w którym Pani Dyrektor równie konsekwentnie zawiadamia o tym, że także Minister Zdrowia publicznie nakłania do niepoddawania dzieci obowiązkowym szczepieniom przez umieszczenie treści odstraszających od szczepienia w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, a zwłaszcza w załączniku nr 1 do w/w Rozporządzenia.

3. Kopie wszelkich dokumentów będących w posiadaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile (dalej: PSSE w Pile), których treść uzasadnia tezę, iż zabronione i sprzeczne z prawem jest publiczne informowanie społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach płynących z poddania dziecka wielokrotnym zabiegom szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

4. Kopie wszelkich dokumentów będących w posiadaniu PSSE w Pile, których treść uzasadnia tezę, iż zabronione i sprzeczne z prawem jest zachęcanie rodziców, których dzieci mają zostać poddane szczepieniom obowiązkowym, do zapoznawania się dokumentacją szczepionki, która informuje o przeciwwskazaniach do podania dziecku szczepionki oraz o możliwych powikłaniach, do których może dojść w wyniku podania dziecku szczepionki.

5. Kopie wytworzonych przez PSSE w Pile w okresie od 01.01.2007 do 10.12.2017 dokumentów zawierających analizy i oceny epidemiologiczne, które PSSE w Pile wytworzyła realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 5 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zwanej dalej Ustawą o PIS) w odniesieniu do następujących chorób:

 • Gruźlica
 • WZW B
 • Błonica
 • Tężec
 • Krztusiec
 • Polio
 • Hib
 • Odra
 • Świnka
 • Różyczka
 • Pneumokoki

6. Kopie dokumentów zawierających analizy przeprowadzone przez PSSE w Pile zgodnie z art. 5 pkt 1) Ustawy o PIS w celu ustalenia, czy napływ ludności z terenów Ukrainy na teren powiatu pilskiego należy uznać za “masowe przemieszczenie ludności” w rozumieniu art. 5 pkt 8) Ustawy o PIS lub kopie dokumentów, które świadczą o tym, że PSSE w Pile planuje przeprowadzenie takich analiz.

Forma udostępnienia w/w informacji publicznej: na adres: …………………… [email lub adres zamieszkania, jeśli chcecie go podać]

Pouczenie:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ewentualne pozostawienie niniejszego wniosku bez odpowiedzi może skutkować skargą na bezczynność Urzędu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

……………………………..
[imię nazwisko, ewentualnie adres zamieszkania, jeśli chcecie, żeby odp. była przesłana tradycyjną pocztą]

Print Friendly, PDF & Email