Skarga do WSA na bezczynność urzędu

Jeśli urząd (np. Minister Zdrowia) nie odpowiedział na nasz wniosek o informację publiczną w ciągu 14 dni od jego otrzymania, to należy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skierować skargę na bezczynność organu.

Skoro rodzice za niepoddawanie dzieci szczepieniu otrzymują w Polsce wysokie kary grzywny, to tym bardziej Minister Zdrowia, który nie spełnia ustawowego obowiązku udzielenia nam informacji publicznej, powinien za to ponieść karę finansową, stąd też przy okazji skargi wnosimy o wymierzenie panu ministrowi przez sąd kary grzywny w maksymalnym wymiarze.

Skargę do WSA na bezczynność np. Ministra Zdrowia wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, w dwóch egzemplarzach, UWAGA: do Ministerstwa Zdrowia (a nie do sądu!). Minister ma ją sam przekazać do WSA – taka jest ścieżka postępowania.

Niemal z pewnością można zakładać, że natychmiast po otrzymaniu takiej skargi zostanie sporządzona odpowiedź na Wasz wniosek – w celu uniknięcia postępowania przed WSA.

Po otrzymaniu skargi, WSA prześle Wam wezwanie do wpłacenia 200zł tytułem opłaty sądowej. Po uznaniu skargi za zasadną pieniądze te zwróci Wam Minister Zdrowia.

Jeśli wystraszony skargą Minister Zdrowia udzieli Wam wreszcie odpowiedzi na Wasz wniosek, to możecie nie wnosić do sądu opłaty i postępowanie zostanie po prostu umorzone.

I teraz bardzo ważne – jeśli Ministerstwo Zdrowia odpowie na Wasz wniosek z tą samą datą, w której został odebrany Wasz list ze skargą, to sąd może uznać, że skarga była bezzasadna a więc istnieje ryzyko, że sąd nie nakaże zwrócenia Wam w takiej sytuacji tych 200zł opłaty za rozpatrzenie skargi.

Uwaga – na kopiach maila lub listu oraz kopii dowodu nadania i potwierdzenia odbioru, które dołączycie do wniosku, piszecie odręcznie niebieskim długopisem “potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpisujecie się czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jeśli wniosek był składany mailem, to wydruk maila musi zawierać nagłówek maila żeby było widać datę i godzinę wysłania maila.

Oczywiście sporządzamy dwa komplety takich kopii dowodów w sprawie.

Poniżej przykład, jak mogłaby wyglądać treść pisma ze skargą dla jednego z wniosków, które tu były publikowane.

***

Miejscowość, dnia <data>.

Do:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

Za pośrednictwem :
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę>

Organ: Minister Zdrowia

SKARGA

na bezczynność Ministra Zdrowia

Na podstawie art.3 §2 pkt.8 w zw. z pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie nieudostępnienia mi w terminie informacji publicznych poprzez naruszenie przepisów:

 • art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP
 • art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie informacji publicznej zgodnie z moim wnioskiem z dnia ……………………….

i wnoszę o:

 • wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a
 • zasądzenie kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

W dniu …………………………… skierowałam / skierowałem do Ministra Zdrowia wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Treść wszystkich wytworzonych przez Ministerstwo Zdrowia w latach 2000-2017 raportów, opracowań i analiz, zawierających dane na temat:

 • ilości zgonów dzieci (wiek od 0 do 18 lat) w Polsce w wyniku wystąpienia powikłań po podaniu dziecku szczepionki,
 • ilości oraz charakterystyki ciężkich zachorowań dzieci występujących w wyniku powikłań po podaniu dziecku szczepionki,
 • ilości przypadków wystąpienia u dziecka po podaniu szczepionki wyłącznie powikłań takich jak podwyższona temperatura, obrzęk w okolicy podania szczepionki, niechęć do jedzenia lub luźny stolec,
 • ilości przypadków wystąpienia u dziecka po podaniu szczepionki powikłań INNYCH NIŻ podwyższona temperatura, obrzęk w okolicy podania szczepionki, niechęć do jedzenia lub luźny stolec,
 • zachorowalności dzieci szczepionych na choroby, przed którymi dane szczepienie powinno chronić,
 • zachorowalności dzieci nieszczepionych na choroby, przed którymi dane szczepienie miałoby rzekomo dziecko ochronić, gdyby zostało ono zaszczepione,
 • zachorowalności dzieci szczepionych na choroby inne niż te, przed którymi szczepienie miało chronić,
 • zachorowalności dzieci nieszczepionych na choroby inne, niż te, przed którymi szczepienie rzekomo miałoby dziecko ochronić, gdyby zostało ono zaszczepione.

Dowód: wydruk maila przesłanego do Ministra Zdrowia w dniu……… (lub: kopia listu przesłanego do Ministra Zdrowia w dniu ……… wraz z kopią dowodu nadania oraz potwierdzenia odbioru).

Do chwili obecnej nie otrzymałam / otrzymałem od Ministra Zdrowia żadnej odpowiedzi w sprawie w/w wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona stosownie do wykładni prawa dokonywanej przez sądy administracyjne, przykładowo w Wyroku NSA z dnia 19 kwietnia 2012 (sygn. akt II OSK 321/12) zauważono „O bezczynności organu administracji publicznej, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. możemy mówić, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale – mimo istnienia ustawowego obowiązku – nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności.”

……………………………..

[podpis]

Załączniki:
1) odpis skargi
2) kopia wniosku o informację publiczną
3) kopia dowodu nadania wniosku [o ile wniosek był wysyłany pocztą]
4) kopia potwierdzenia odbioru wniosku przez organ. [o ile wniosek był wysyłany pocztą]

Print Friendly, PDF & Email