Miesięczne archiwum: czerwiec 2018

PZH się wstydzi.

W przyrodzie jakoś już tak jest, że każda akcja wywołuje reakcję. Reakcją na kuriozalny post Państwowego Zakładu Higieny, w którym PZH przekonuje, że szczepienia są bezpieczne, bo w szczepionkach jest mniej związków glinu, niż w czekoladzie, był wniosek o informację publiczną.

A reakcją PZH na wniosek była odpowiedź, w której państwowy zakład od higieny wstydzi się podać imię i nazwisko urzędnika (czyli osoby pobierającej comiesięczne wynagrodzenie ze środków publicznych), który radośnie porównał szczepienie (na przykład noworodka w pierwszych godzinach życia) do zjedzenia tabliczki czekolady!

Przy okazji Państwowy Zakład Higieny po raz kolejny udowadnia, że w żaden sposób nie potrafi uzasadnić ciekawostek publikowanych na swoim profilu https://www.facebook.com/Szczepienia.info/

***

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
pzh@pzh.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Państwowy Zakład Higieny (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

W związku opublikowaniem 13.03.2018r. przez Państwowy Zakład Higieny na profilu internetowym FB szczepienia.info oraz własnej stronie internetowej informacji sugerujących brak różnicy między podaniem do organizmu dziecka związków glinu domięśniowo lub podskórnie za pośrednictwem szczepionki lub poprzez zjedzenie czekolady, niniejszym wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej:

1. Imienia i nazwiska osoby (bądź imion nazwisk), która jest autorem (autorami) tego artykułu,
 
2. Wszelkich kopii badań i analiz naukowych, z których korzystał Państwowy Zakład Higieny opracowując infografikę sugerującą, jakoby wprowadzenie do organizmu dziecka 0,5mg związków glinu poprzez zjedzenie 1/10 tabliczki czekolady było równoważne podaniu dziecku domięśniowo 0,5mg soli glinu w czasie zabiegu szczepienia, a w związku z tym w szczególności oczekuję odpowiedzi na następujące pytania:
 
– na jakich badaniach czekolad PZH opiera swoje twierdzenia o zawartości glinu w czekoladzie? Proszę o dokładny opis badań, zawierający wiele próbek rożnych czekolad,
 
– jaka jest bezpieczna dawka czekolady, którą można podać noworodkowi?,
 
– w jakiej formie podaje się noworodkowi czekoladę i czy jest to według PZH normalną praktyką?,
 
– czy PZH znane są przypadki domięśniowego czy podskórnego podawania czekolady noworodkom i niemowlakom?,
 
– jakie związki glinu, w ilości 5mg, znajdują się w tabliczce czekolady? Proszę wymienić je z nazwy,
 
– jakie związki glinu, w ilości 0,5mg, znajdują się w „przeciętnej dawce szczepionki”? Proszę wymienić je z nazwy,
 
– jeśli związki glinu w tabliczce czekolady są innymi związkami chemicznymi, niż związki glinu w „przeciętnej dawce szczepionki”, to na czym polegają różnice między nimi?,
 
– czy w ocenie PZH bez znaczenia dla zdrowia człowieka jest sposób podania związku chemicznego do organizmu? Odpowiedź proszę uzasadnić,
 
– czy w ocenie PZH nie ma żadnej różnicy między wprowadzeniem do organizmu związku chemicznego poprzez układ pokarmowy lub domięśniowo czy podskórnie, nawet jeśli to jest ten sam związek chemiczny, w takiej samej dawce? Odpowiedź proszę uzasadnić,
 
– jaka jest wchłanialność związków glinu z przyjętego drogą pokarmową, a jaka podanego w szczepionkach? Proszę o dane z podziałem na formy występowania związków glinu w szczepionkach i czekoladzie,
 
– dlaczego do tabliczki czekolady nie dołącza się ulotki z informacją, że po jej zjedzeniu może dojść do bezdechu, utraty przytomności, zatrzymania krążenia i innych zjawisk wywołanych przez substancje wchodzące w skład tabliczki czekolady, w tym związki glinu (adiuwanty)?

 

***

Dnia 8 czerwca 2018 16:08 Kosińska Patrycja <pkosinska@pzh.gov.pl> napisał(a):

Szanowny Panie, 

w związku z otrzymaniem przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny w dniu 24 maja 2018r. Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej, działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym informuję, jak następuje: 

1.    Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) jest jednostką badawczą, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, której celem statutowym jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i prac usługowo-badawczych z zakresu zdrowia publicznego dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności, a także wdrażanie i upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. 

2.    Zgodnie z art. 6 ustawy o udostępnieniu informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: 
1)             polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a)      zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b)      projektowaniu aktów normatywnych,
c)      programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
2)      podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 (do których należy NIZP-PZH), w tym o:
a)      statusie prawnym lub formie prawnej,
b)     organizacji,
c)      przedmiocie działalności i kompetencjach,
d)     organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e)      strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
f)      majątku, którym dysponują;
3)      zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a)      trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b)      trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c)      sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d)     sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e)      stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f)       prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
g)      naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych;
4)      danych publicznych, w tym:
a)      treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
– treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
b)     stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c)      treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d)     informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
5)      majątku publicznym, w tym o:
a)      majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b)      innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c)      majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,

d)     majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w pkt. 1 – 3, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e)      dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w pkt. 1 – 3, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f)       długu publicznym,
g)      pomocy publicznej, ciężarach publicznych.

3.    Wnioskowana informacja publiczna w zakresie objętym pytaniem 1, dot. podania imienia i nazwiska osoby (bądź imion nazwisk), która jest autorem (autorami) artykułu, publikowanego 13.03.2018 r. na FB Szczepienia.info nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej i w konsekwencji w tym zakresie brak jest możliwości udostępnienia żądanej informacji publicznej.

4.    W odniesieniu do pytania 2, dot. wszelkich kopii badań i analiz naukowych dotyczących wprowadzenia do organizmu dziecka 0,5 mg związków glinu drogą pokarmową i drogą wstrzyknięcia, uprzejmie wyjaśniam, że NIZP-PZH nie opracowuje danych, których dotyczą ww. pytania. Odpowiedź w postaci opinii eksperckiej na Pana pytania w formie skróconej lub pełnej można uzyskać po zamówieniu w NIZP-PZH odpowiedniej ekspertyzy w tym zakresie. 

Z poważaniem,

Patrycja Kosińska 

mgr Patrycja Kosińska
Główny Specjalista ds. Kluczowych Projektów
Dział Analiz, Wdrożeń i Innowacji
Tel: 22 54 21 419
E-mail: pkosinska@pzh.gov.pl

M.Sc. Patrycja Kosińska,
General Specjalist of Key Project
Department of analysis, implementation and innovation
Phone: (+48)22 54 21 419
E-mail: pkosinska@pzh.gov.pl

 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

 National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene 

ul. Chocimska 24, 
00-791 Warszawa,
Centrala: +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200
fax: +48 22 849 74 84,
e-mail: pzh@pzh.gov.pl , www.pzh.gov.pl
Chocimska 24, 
00-791 Warsaw, POLAND,
Phone:+48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200
fax: +48 22 849 74 84,
e-mail: pzh@pzh.gov.pl , www.pzh.gov.pl

***

Tak więc gdyby powyższe wyjaśnienia urzędu brać na poważnie, to urzędnik może za nasze pieniądze pisać sobie publicznie dowolne bzdury, a nam nie wolno poznać jego personaliów, bo chroni je „prywatności osoby fizycznej„.

I najważniejsze: PZH przyznaje się publicznie, że nie opracował żadnych danych dotyczących podobieństwa związków glinu w czekoladzie i w szczepionce wstrzykiwanej w noworodka.

Czyli oto utrzymujemy z naszych podatków urząd, który najpierw pisze „szczepienie to nic takiego, nie daj się zwariować, bo związków glinu w szczepionce jest 10x mniej, niż w tabliczce czekolady” a potem tłumaczy, że… „nie opracowuje danych” na ten temat…

GIS nie wie, ilu cudzoziemców w Polsce to osoby nieszczepione!

Kolejny odcinek z serii „czego nie wie GIS, choć wiedzieć powinien”.

Wydawać by się mogło, że Główny Inspektor Sanitarny musi wiedzieć ilu cudzoziemców przekraczających rocznie granice Polski to statystycznie osoby nieszczepione.

A tu taka niespodzianka… GIS nie wie… 🙂

***

Wg danych GUS, w III kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 82,6 mln, z czego 47,9 mln – 58 proc. dotyczyło cudzoziemców. Oznacza to, że rocznie granicę Polski przekracza około 160-200 milionów cudzoziemców.

 
W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi przez Głównego Inspektora Sanitarnego następującej informacji publicznej:
 
jaki odsetek cudzoziemców przekraczających co roku granicę Polski to osoby nieszczepione przeciw błonicy?
 
jaki odsetek cudzoziemców przekraczających co roku granicę Polski to osoby nieszczepione przeciw krztuścowi?
 
jaki odsetek cudzoziemców przekraczających co roku granicę Polski to osoby nieszczepione  przeciw gruźlicy?
 
jaki odsetek cudzoziemców przekraczających co roku granicę Polski to osoby nieszczepione  przeciw odrze?
 
jaki odsetek cudzoziemców przekraczających co roku granicę Polski to osoby nieszczepione  przeciw śwince?
 
jaki odsetek cudzoziemców przekraczających co roku granicę Polski to osoby nieszczepione  przeciw różyczce?
 
jaki odsetek cudzoziemców przekraczających co roku granicę Polski to osoby nieszczepione  przeciw wzw b?
 
jaki odsetek cudzoziemców przekraczających co roku granicę Polski to osoby nieszczepione przeciw polio?
 
Jeśli Główny Inspektor Sanitarny nie jest w posiadaniu w/w informacji, to wnoszę o wskazanie organu/urzędu, który takimi danymi dysponuje.

 

***

Joanna Kalinowska-Morka <j.kalinowska@gis.gov.pl> 8 czerwca 2018 13:10
Do: <[…]@gmail.com>
GIS-BI-OI-0631-0407/AZ/18

SK 25005/2018

Szanowny Pan […]

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) informuję że, udostępnianie przez organy administracji informacji o sprawach publicznych, regulowane przepisami ww. ustawy (dalej zwanej „ustawa o d.d.i.p”), stanowi w całości realizację służącego obywatelom, określonego w art. 61 Konstytucji RP, prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne. Przepisy te regulują m.in. czym jest informacja publiczna, zasady i tryb udostępnienia informacji publicznej, w tym udostępnienia informacji publicznej na wniosek.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o d.d.i.p. do udostępnienia informacji publicznej obowiązane są te organy władzy publicznej, które są w posiadaniu takich informacji. Udostępnieniu na wniosek nie podlega zatem informacja nie będąca informacją publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o d.d.i.p. lub informacja publiczna nie będąca w posiadaniu organu.

W trybie przepisów ustawy o d.d.i.p. Główny Inspektor Sanitarny m.in. nie sporządza na wniosek o udostępnienie informacji publicznej opinii prawnych, medycznych lub innych eksperckich, nie udostępnia i nie interpretuje treści przepisów, nie udziela wyjaśnień i nie toczy polemiki, a także nie udziela informacji dotyczących zadań i kompetencji innych organów administracji publicznej, gdyż nie mieści się to w pojęciu udostępniania informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o d.d.i.p., a jedynie udostępnia informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu, przez niego wytworzone, przez niego przetwarzane lub mu przekazane, jeśli zawierają żądaną we wniosku informację.

Przedmiotowy zakres dostępu do informacji publicznych, jak to wynika z samego tytułu ustawy i definicji zawartej w art. 1 ust. 1, odnosi się przede wszystkim do informacji
o sprawach publicznych, zatem poza zakresem tej regulacji prawnej są informacje innego rodzaju.

W związku z tym, jeżeli sprawa nie ma charakteru informacji publicznej, nie może być rozstrzygana w oparciu o przepisy ww. ustawy, gdyż nie stanowi informacji publicznej.

Uwzględniając powyższe, w związku z żądaniem zawartym w niniejszym wniosku o udostępnienie informacji publicznej, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 14 ust.
1 ustawy o.d.d.i.p. uprzejmie informuję, że informacja

nie może zostać udostępniona w drodze odpowiedzi na wniosek o jej udostępnienie, gdyż nie znajduje się ona w posiadaniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Z poważaniem.

Joanna Kalinowska – Morka
Dyrektor Biura Głównego Inspektora/ Director of The Office of Chief Inspector
Biuro Głównego Inspektora / The Office of Chief Inspector
Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa / 65 Targowa St, 03-729 Warsaw POLAND
e-mail: j.kalinowska@gis.gov.pl | tel.: +48 22 536 13 46 | fax: +48 22 635 61 94

Ministerstwo Zdrowia odrzuca petycję o informację o ryzyku przez zabiegiem szczepienia

Okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia nie chce, aby lekarz był prawnie zmuszony do wyczerpującego informowania rodziców, przed zabiegiem szczepienia dziecka, o ryzykach związanych z tym zabiegiem.

Petycja o wprowadzenie do przepisów prawa obowiązku informowania rodziców przez lekarza o ryzyku związanym ze szczepieniem została przez Ministerstwo Zdrowia oczywiście odrzucona, bo „nie ma uzasadnienia tworzenie dodatkowych regulacji prawnych powielających przepisy już funkcjonujące”.

Jednocześnie Ministerstwo przyznaje, że rodzice mają prawo do takiej informacji, o którą wnosiliśmy w petycji i mają prawo uzależnić poddanie dziecka szczepieniu od uzyskania tych informacji od lekarza.

Korzystajmy więc z tego prawa i przed zabiegiem szczepienia poprośmy lekarza o udzielenie nam informacji:

  1. o przeciwwskazaniach do szczepienia i o metodach ich wykluczania;
  2. o możliwych niepożądanych reakcjach organizmu po podaniu szczepionki, których wystąpienia nie można wykluczyć i o ich możliwych skutkach dla zdrowia lub życia osoby poddawanej obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu, w tym także o ryzyku wystąpienia trwałego upośledzenia fizycznego bądź umysłowego oraz o ryzyku zgonu dziecka w wyniku zabiegu szczepienia;
  3. o wpływie Programu Szczepień Ochronnych (dalej: “PSO”), w ujęciu statystycznym, na ryzyko wystąpienia u osoby szczepionej chorób nowotworowych, metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci męskiej i żeńskiej lub o braku badań dotyczących wpływu PSO na ryzyko wystąpienia u osoby szczepionej chorób nowotworowych, metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci męskiej i żeńskiej;
  4. o wpływie PSO, w ujęciu statystycznym, na ogólną kondycję zdrowotną osób szczepionych lub o braku badań dotyczących wpływu PSO na ogólną kondycję zdrowotną osób szczepionych;
  5. o wpływie szczepienia, które ma zostać wykonane po zakończeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego, w ujęciu statystycznym, na ryzyko wystąpienia u osoby szczepionej chorób nowotworowych, metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci męskiej i żeńskiej lub o braku badań dotyczących wpływu szczepienia, które ma zostać wykonane po zakończeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego, na ryzyko wystąpienia u osoby szczepionej chorób nowotworowych, metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci męskiej i żeńskiej;
  6. o wpływie szczepienia, które ma zostać wykonane po zakończeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego, w ujęciu statystycznym, na ogólną kondycję zdrowotną osób szczepionych lub o braku badań dotyczących wpływu tego szczepienia na ogólną kondycję zdrowotną osób szczepionych;
  7. o prawidłowym sposobie podania preparatu oraz możliwym ryzyku wystąpienia powikłań wynikających ze złego podania produktu do organizmu.

I przynajmniej dopóki lekarz szczegółowo i wyczerpująco nie odpowie nam na każdy z tych 7 punktów, nie może być mowy o żadnym szczepieniu, ponieważ z treści poniższej odpowiedzi Ministerstwa na petycję wynika, że obowiązujące obecnie prawo zobowiązuje lekarza do udzielenia nam takich informacji, a ustawa o prawach pacjenta gwarantuje nam prawo do uzyskania takiej informacji „przed wyrażeniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego”.

https://www.gov.pl/zdrowie/petycja-dotyczaca-obowiazkach-lekarza-przeprowadzajacego-szczepienia-ochronne