Miesięczne archiwum: luty 2023

Ministerstwo Zdrowia nie wie, czy szczepionki przeciw covid-19 są bezpieczne.

Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie sprawdziło, czy Polacy zaszczepieni przeciw  COVID-19 nie umierają częściej, niż nieszczepieni. Bo gdyby sprawdziło. to posiadałoby gotową do udostępnienia odpowiedź na pytanie nr 6.

Ale odpowiedzi na pozostałe pytania są równie ciekawe. A może nie tyle ciekawe, co raczej absolutnie skandaliczne, biorąc pod uwagę zaszczepienie 23 milionów Polaków…

Moje pytania są zamieszczone od razu w treści odpowiedzi, więc publikuję tylko całą odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie sprawdziło, czy szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne.

Poprosiłem Ministerstwo Zdrowia o udostępnienie wyników badań sprawdzających, czy szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne, a więc, czy Polacy zaszczepieni przeciw COVID-19 nie umierają częściej, niż nieszczepieni:

„Niniejszym wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:
Kopie (w formie pdf) wyników wszystkich wykonanych lub zleconych przez Ministerstwo Zdrowia badań i analiz ogólnej umieralności Polaków w populacji zaszczepionej przeciw COVID-19 i nieszczepionej przeciw COVID-19, których celem była weryfikacja rzeczywistego bezpieczeństwa szczepień populacyjnych przeciw COVID-19 poprzez porównanie ogólnego ryzyka zgonu w populacji zaszczepionej i nieszczepionej przeciw COVID-19.
Uprzedzając spodziewaną odpowiedź, proszę mnie nie odsyłać do pseudoanalizy opublikowanej przez NIZP-PZH pod koniec 2021 roku („Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych”), ponieważ w tamtym „badaniu” PZH z nieznanych przyczyn uznał, że aż 5 milionów osób zaszczepionych przeciw COVID-19, to są osoby „nieszczepione” (według tego „badania” PZH liczba zaszczepionych do dnia 10 października 2021 wynosiła 15289757 osób, co jest oczywistą bzdurą, ponieważ w październiku 2021 roku liczba osób po przynajmniej jednej dawce szczepienia przeciw COVID-19 znacznie przekraczała 20 milionów) więc niektóre zgony osób zaszczepionych zostały w tamtej analizie zaliczone do zbioru zgonów osób nieszczepionych, co w oczywisty sposób wypacza wyniki tej pseudoanalizy, czyniąc ją
kompletnie bezużyteczną.
Niniejszym wnioskiem wnoszę o udostępnienie mi kopii wyników badań i analiz innych niż w/w pseudoanaliza wykonana przez PZH.”

Poniżej w całości odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.

Zamiast udostępnienia wyników badań przysłano mi po prostu klasyczny urzędniczy bełkot o  „monitorowaniu NOP”, a więc zupełnie bez związku z moim zapytaniem o kopie wyników badań i analiz. No ale przecież nie można odpisać „Nie posiadamy żadnych wyników badań, bo żadnych badań nie zlecaliśmy.”, bo to by trochę głupio wyglądało. Więc trzeba przynajmniej wyprodukować jakiś bełkot, żeby nim zapełnić maila z odpowiedzią.

Tak więc wiemy już, że nie ma żadnych badań umieralności w populacji zaszczepionej i nieszczepionej, których wyniki Niedzielski mógłby udostępnić, bo nigdy żadnych takich badań nikt w Ministerstwie Zdrowia nie zlecał, co oznacza, że do tej pory Ministerstwo „Zdrowia” nie sprawdziło, czy szczepionki, które podano 23 milionom Polaków, są na pewno bezpieczne.


Sprawa: wniosek o dostęp do informacji publicznej
Data wpływu: 5 grudnia 2022 r.
Znak sprawy: ASP.0164.243.2022

Szanowny Panie!

Instytucją zbierająca i przekazującą informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Raportowanie informacji o niepożądanym działaniu danego produktu leczniczego dotyczy wszystkich osób zaszczepionych. Monitorowanie bezpieczeństwa wynika z ciągłego nadzoru i oceny stosowania leków. W tym celu weryfikuje się i zbiera zgłoszenia przypadków reakcji niepożądanych i analizuje, czy korzyści ze szczepienia przeważają nad możliwym do przewidzenia ryzykiem. Kwestię zgłaszania reakcji poszczepiennych reguluje ustawa Prawo farmaceutyczne oraz ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy, czyli rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

URPL otrzymuje zgłoszenia przypadków reakcji poszczepiennych dwoma drogami:

1) z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (zgłoszenia w ramach nadzoru nad NOP),

2) jako zgłoszenia niepożądane działania leku związane ze szczepieniem, które obowiązują w przypadku pozostałych produktów leczniczych i pochodzą ze zgłoszeń indywidualnych (przedstawiciele zawodów medycznych oraz pacjenci).

Zgłoszenie kierowane do URPL może zostać przesłane też do podmiotu odpowiedzialnego, czyli firmy farmaceutycznej, która jest producentem szczepionki.

URPL ocenia opisy wszystkich przypadków, które otrzymał jedną z opisanych dróg, a następnie tłumaczy je na język angielski i przesyła do europejskiej bazy danych EudraVigilance. Taki sam obowiązek spoczywa na podmiotach odpowiedzialnych (firmach farmaceutycznych) w odniesieniu do swoich produktów (jeżeli zostaną wybrane jako adresat informacji o działaniu niepożądanym).

Zbieranie i analiza opisów pojedynczych przypadków należy do rutynowych metod minimalizacji ryzyka stosowania produktów leczniczych. Na podstawie oceny danych uaktualnia się informację o leku, wprowadzając ograniczenia jego stosowania zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki zarówno u dzieci, jak i u dorosłych będą nadal ściśle monitorowane, ponieważ jest ona stosowana w programach szczepień w państwach członkowskich UE, za pośrednictwem europejskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz trwających dodatkowych badań klinicznych prowadzanych przez firmę.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży znajdują się z aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego w Punkcie 4.8 Działania niepożądane (Podsumowanie profilu bezpieczeństwa) oraz w Punkcie 5. Właściwości farmakologiczne (5.1 Właściwości farmakodynamiczne).

W Charakterystyce Produktu Leczniczego znajduje się zapis „Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.8.”, który informuje, że wszystkie produkty są uważnie monitorowane po wprowadzeniu do obrotu w Unii Europejskiej. Symbol czarnego trójkąta umieszczony obok zapisu oznacza, że dany lek jest monitorowany jeszcze staranniej niż inne.

Zasadniczo jest to spowodowane mniejszą liczbą dostępnych informacji o danym leku w porównaniu z innymi lekami, na przykład ze względu na to, że jest on nowy na rynku lub dane dotyczące jego długotrwałego stosowania są ograniczone. Nie oznacza to, że lek jest niebezpieczny. Konieczność dodatkowego monitorowania zawsze dotyczy leku, gdy:

zawiera nową substancję czynną dopuszczoną do obrotu w UE po 1 stycznia 2011 r.;

jest to lek biologiczny, taki jak szczepionka lub preparat pozyskiwany z osocza (krwi), na temat którego istnieje niewiele informacji z okresu po wprowadzeniu do obrotu;

został dopuszczony do obrotu warunkowo (gdy podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do przedstawienia dodatkowych danych o leku) lub w wyjątkowych okolicznościach (z określonych powodów podmiot odpowiedzialny nie może przedstawić pełnego zestawu danych);

podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowych badań, na przykład w celu dostarczenia większej liczby danych dotyczących jego długotrwałego stosowania lub rzadko występujących działań niepożądanych obserwowanych podczas badań klinicznych. Inne produkty lecznicze również mogą być objęte procedurą dodatkowego monitorowania na podstawie decyzji Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii EMA (PRAC).

Z poważaniem
Departament Analiz i Strategii
Ministerstwo Zdrowia

Sekretariat
Departament Analiz i Strategii

+48 22 699 65 72
dep-as@mz.gov.pl
gov.pl/zdrowie

Wniosek do NIK o pilną kontrolę w Ministerstwie Zdrowia z powodu ukrywania danych o wszystkich zgonach wśród nieszczepionych i zaszczepionych przeciw covid-19

Ministerstwo Zdrowia ukrywa przed Polakami dane o wszystkich zgonach od początku akcji szczepień przeciw covid-19, więc nie można sprawdzić, jak często obecnie umierają Polacy nieszczepieni i zaszczepieni.

Nie możemy zmusić Niedzielskiego, aby ujawnił te dane, ale możemy poprosić Najwyższą Izbę Kontroli, aby sprawdziła, dlaczego Niedzielski te dane przed nami ukrywa.

Poniżej gotowa treść wniosku do NIK o kontrolę w Ministerstwie Zdrowia.

Wniosek wysyłamy poprzez formularz dostępny pod tym adresem:

https://www.nik.gov.pl/kontakt/skargi-i-wnioski/

lub bezpośrednio na email nik@nik.gov.pl

Wystarczy skopiować poniższą treść wniosku, wkleić do formularza, wypełnić swoimi danymi i wysłać – minuta roboty. Łatwiej już nie będzie.

Im więcej osób wyśle taki wniosek, tym większa szansa na to, że NIK pilnie zajmie się Niedzielskim.

 

TREŚĆ WNIOSKU DO NIK:

W poczuciu obywatelskiego obowiązku informuję, że Ministerstwo Zdrowia ukrywa przed Polakami dane o wszystkich zgonach w Polsce od rozpoczęcia szczepień przeciw covid-19, z podziałem na osoby nieszczepione oraz zaszczepione przeciw covid-19.
Ukrywanie danych polega na tym, że Ministerstwo Zdrowia samo nie publikuje tych danych, a w przypadku wniosku o informację publiczną odmawia ich udostępnienia pod pretekstem „braku szczególnej istotności dla interesu publicznego”.

Jednocześnie cały czas na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia dostępne są dane o zgonach, ale tylko „na covid-19” z podziałem na osoby „nieszczepione” oraz „w pełni zaszczepione”, natomiast dane te są kompletnie nieprzydatne do weryfikacji, czy aby na pewno Polacy zaszczepieni przeciw covid-19 nie umierają ogólnie częściej, niż Polacy nieszczepieni.

Ukrywanie szczegółowych danych o wszystkich zgonach z podziałem na osoby nieszczepione i zaszczepione przeciw covid-19 jest działaniem na szkodę Polski i Polaków, ponieważ jeśli te szczepionki są bezpieczne i skuteczne, to ujawnienie tych danych zachęciłoby kolejnych Polaków do szczepienia, a jeśli z danych tych wynika, że ogólne ryzyko zgonu wzrasta po zaszczepieniu (zamiast zmaleć w porównaniu do populacji nieszczepionej), to tym bardziej jak najszybciej należałoby wstrzymać akcję szczepień, aby jak najmniej Polaków zdążyło zaszkodzić swojemu zdrowiu poprzez poddanie się szczepieniu przeciw covid-19.

W mojej ocenie fakt ukrywania przed Polakami szczegółowych danych, na podstawie których można oszacować bezpieczeństwo szczepionek, które zostały podane ponad połowie populacji Polski, jest powodem do przeprowadzenia przez NIK w Ministerstwie Zdrowia niezwłocznej kontroli, ponieważ ewidentnie dzieje się tam coś bardzo dziwnego i przyczyna tak absurdalnego zachowania Ministerstwa Zdrowia powinna być jak najszybciej wyjaśniona, zwłaszcza że na akcję szczepień wydano już olbrzymie pieniądze ze środków publicznych. Przecież jeśli z tych danych wynika, że szczepionki przeciw covid-19 są bezpieczne i skuteczne, to wręcz należałoby te dane jak najszybciej ujawnić, aby zachęcić Polaków do szczepienia. Zachowanie Ministerstwa Zdrowia sprawia więc wrażenie skrajnie nieracjonalnego, a to z kolei budzi obawy o to, czy te szczepionki są aby na pewno bezpieczne, a więc czy nie zabijają częściej, niż chronią przed chorobą covid-19.

Nadmieniam, że pod koniec 2021 roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego na zlecenie Ministra Zdrowa przeprowadził i opublikował „Analizę ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych”, jednak na potrzeby tej analizy przyjęto absurdalne założenie, że osoba „zaszczepiona”, to wyłącznie osoba po tak zwanej „pełnej dawce”, więc w rozumieniu tej pseudo-analizy np. każdy zgon pomiędzy pierwszą, a drugą dawką szczepionki Pfizera był zgonem osoby „nieszczepionej”, co w oczywisty sposób wypaczyło wyniki tej analizy, budząc wręcz podejrzenie o celowe przyjęcie tak absurdalnego założenia, aby zafałszować wyniki analizy, czyli aby ukryć przed opinią publiczną negatywny wpływ szczepień przeciw covid-19 na ogólne ryzyko zgonu w populacji.

Stąd też wnoszę o przeprowadzenie przez NIK pilnej kontroli w Ministerstwie Zdrowia celem ustalenia, z jakich powodów Ministerstwo Zdrowia utajniło przed Polakami szczegółowe dane o wszystkich zgonach w Polsce od stycznia 2021 z podziałem na osoby nieszczepione, oraz zaszczepione przeciw covid-19. Być może bowiem dziesiątki miliardów złotych zostały wydane z publicznych środków na akcję szczepień niebezpiecznych i nieskutecznych i być może właśnie dlatego Ministerstwo Zdrowia odmawia ujawnienia tych danych, aby osoby za to odpowiedzialne chronić przed odpowiedzialnością karną.

 

 

 

Zgłaszalność NOP – pytania do Ministra Zdrowia

Email wysłany. Pozostaje czekać na odpowiedź. 🙂


Date: czw., 9 lut 2023 o 13:42
Subject: „chcę zrozumieć” [zgłaszalność NOP]
To: Ministerstwo Zdrowia <kancelaria@mz.gov.pl>, <urpl@urpl.gov.pl>

Dzień dobry.
Poniżej odpowiedź NIZP PZH na pytanie, czy zgony do 28 dni od szczepienia należy zgłaszać jako NOP.

NIZP potwierdza, że w przypadku zgonu z powodu np. zawału, udaru, zapalenia płuc lub covid-19 należy zgłosić NOP, jeśli do zgonu doszło do 28 dni od szczepienia.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wyjaśnienie, ponieważ chciałbym zrozumieć, dlaczego prawie żaden taki zgon nie jest przez lekarzy w Polsce zgłaszany jako NOP, skoro powinien być zgłoszony. Bo skoro nie są jako NOP zgłaszane zdarzenia, które należało zgłosić jako NOP, to w moim rozumieniu system „monitorowania bezpieczeństwa szczepień” jest jedną wielką fikcją, a w zasadzie jest wręcz po prostu czymś w rodzaju oszustwa nastawionego na fałszowanie danych o bezpieczeństwie szczepień.

Chcę zrozumieć, czy lekarz, który fałszuje dane o bezpieczeństwie szczepień poprzez odmowę zgłoszenia jako NOP zgonu na zawał serca, do którego doszło po kilku dniach od szczepienia, ponosi za to jakąś odpowiedzialność, czy żadnej?

Chcę zrozumieć, skąd wiadomo, czy szczepionki są bezpieczne, jeśli prawie żaden zgon, który powinien być zgłoszony jako NOP, nie jest zgłaszany jako NOP?

Z góry dziękuję za pomoc w ramach akcji „Chcę zrozumieć. Porozmawiajmy o szczepieniach na Covid-19”.

 

———- Forwarded message ———
Od: Informacja Publiczna <informacja.publiczna@pzh.gov.pl>
Date: śr., 5 sty 2022 o 10:24
Subject: FW: zgon do 28 dni od szczepienia

Szanowny Panie,

występowanie zdarzeń medycznych (np. zgonów) w przebiegu chorób ostrych lub przewlekłych w okresie 30 dni od szczepienia, zgodnie z definicją powinno być zgłoszone jako zdarzenie niepożądane powiązane czasowo ze szczepieniem. W związku z powyższym odpowiedzi na Pana pytania e-mailowe z dnia 27.12.2021 r. brzmią: tak, należy zgłosić.

Z poważaniem

Biuro Dyrektora


Sent: Monday, December 27, 2021 1:28 PM
To: Sekretariat GIS <sekretariat@gis.gov.pl>; Ministerstwo Zdrowia <kancelaria@mz.gov.pl>; Biuro Dyrektora NIZP PZH-PIB <dyrektor@pzh.gov.pl>; Paradowska-Stankiewicz Iwona <istankiewicz@pzh.gov.pl>; Augustynowicz Ewa <eaugustynowicz@pzh.gov.pl>; urpl@urpl.gov.pl; gif@gif.gov.pl
Subject: zgon do 28 dni od szczepienia

Dzień dobry.

Czy zgon z powodu COVID-19 powinien być zgłoszony jako NOP, jeśli do zgonu doszło przed upływem 28 dni od szczepienia?

Czy zgon z powodu udaru powinien być zgłoszony jako NOP, jeśli do zgonu doszło przed upływem 28 dni od szczepienia?

Czy zgon z powodu zawału serca powinien być zgłoszony jako NOP, jeśli do zgonu doszło przed upływem 28 dni od szczepienia?

Czy zgon z powodu zapalenia płuc powinien być zgłoszony jako NOP, jeśli do zgonu doszło przed upływem 28 dni od szczepienia?

Czy zgon z nieznanej przyczyny powinien być zgłoszony jako NOP, jeśli do zgonu doszło przed upływem 28 dni od szczepienia?

Z góry dziękuję za pomoc.