Ponowna odmowa udostępnienia danych o wszystkich zgonach w Polsce wśród zaszczepionych i nieszczepionych.

W odpowiedzi na odwołanie od decyzji odmownej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ponownie odmawia udostępnienia bazy danych ze wszystkimi zgonami w Polsce do 10 października 2021 roku z podziałem na osoby zaszczepione i nieszczepione na COVID-19.

Te dane mają być tajne – „zwykły Polak” nie ma prawa ich poznać.

Zwykły Polak ma prawo mieć dostęp tylko do bazy danych o zgonach „na covid”, bo publicznie dostępna baza danych o zgonach „na covid” nie narusza „pamięci osób zmarłych”.

Ale za to publicznie dostępna baza danych o wszystkich zgonach naruszałaby „pamięć osób zmarłych”.

„Niniejsza decyzja” oczywiście zostanie z przyjemnością zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4. Niezwłocznie. 🙂

 

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na pytanie „Czy znane są już wszystkie konsekwencje szczepień przeciw COVID-19?”

Czy znane są już do końca wszystkie konsekwencje szczepień przeciw COVID-19? [czyli czy szczepienie przeciw COVID-19 jest eksperymentem medycznym?]

Takie pytanie zostało zadane Ministerstwu Zdrowia.

I to po raz drugi:

Odpowiedź w całości poniżej. Bez komentarza.

Jeśli obrazki są nieczytelne, to pod obrazkami znajdziecie całość w formie tekstowej, razem z linkami.

I jeszcze raz w formie tekstowej w razie gdyby ktoś chciał sobie skorzystać z linków podanych przez MZ:


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na korespondencję mailową z dnia 13 stycznia 2021 r., Departament Zdrowia Publicznego ponownie  uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego.

Pandemia COVID-19 jest globalnym kryzysem o niszczycielskich skutkach zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. SARS-CoV-2 może wywoływać ciężką chorobę                               z nieznanymi dotąd długoterminowymi konsekwencjami u osób w każdym wieku, w tym także u osób bez innych obciążeń zdrowotnych. Przebieg COVID-19 może być odmienny dla każdego przypadku zakażenia. W wielu przypadkach COVID-19 występują najsilniejsze objawy, które kończą się poważnymi powikłaniami. Ostry przebieg najczęściej prowadzi do zgonów wśród pacjentów zakażonych koronawirusem.

Dane dotyczące raportu dobowego COVID-19 dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rcb/raport-dobowy-covid-19

Szczepienia przeciw COVID-19 – zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, są szczepieniami dobrowolnymi – rekomendowanymi co oznacza, że nie mają charakteru obowiązkowego, zatem każdy pacjent – zgodnie ze swoją wolą – ma możliwość poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 bądź z niego zrezygnowania.

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, o czym stanowi art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 849). Konieczność uzyskania zgody pacjenta, której uzyskanie obciąża lekarza, wynika z art. 32 ust. 1- 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.). Wykonanie świadczenia zdrowotnego wymaga poinformowania pacjenta o realizowanym świadczeniu oraz wymaga uzyskania zgody od pacjenta w formie ustnej lub pisemnej.

Każda osoba po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19 pozostaje na obserwacji w punkcie szczepień. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek, niepokojącego objawu, potrzebujący mogą otrzymać szybką i profesjonalną pomoc.

Bezpieczeństwo jest kluczowym kryterium, decydującym o dostępie do powszechności szczepień. W proces tworzenia szczepionki przeciwko COVID-19 zaangażowali się naukowcy z całego świata. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionek w krajach Unii Europejskiej wydaje niezależna Europejska Agencja Leków, po przeprowadzeniu wnikliwej weryfikacji tych produktów.

Szczepionki przeciw COVID-19 to produkty lecznicze, których celem jest zapobieganie chorobie wywoływanej przez SARS-CoV-2 poprzez wywołanie odpowiedzi immunologicznej. Szczepionka przeciw COVID-19 została dopuszczona do obrotu w procedurze centralnej. Immanentną składową procesów poprzedzających dopuszczenie leku do obrotu (także w tej konkretnej procedurze) jest przeprowadzenie badań klinicznych, które tym samym miały miejsce, a ich wyniki zostały ocenione i zaaprobowane w stosownej procedurze przez KE działająca poprzez jej agencję w postaci EMA.

Stosowanie szczepionki w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID19 co do zasady uwarunkowane jest posiadaniem przez dany produkt leczniczy aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Komisję Europejską (zgodnie z wymogiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 726/2004 z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków – Dz. Urz. UE L Nr 136 str. 1, z późn. zm.).

Wydanie pozwolenia potwierdza skuteczność, jakość i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego.

Jednocześnie charakterystyka produktu leczniczego – szczepionki przeciw COVID-19 dostępna jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_pl.pdf

Ponadto informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepień dostępne są pod linkiem: – https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/bezpieczenstwo-szczepien-przeciw-covid-19/?strona=2#czy-po-podaniu-szczepionek-przeciw-covid-19-moga-wystepowac-odlegle-lub-dlugoterminowe-dzialania-niepozadane https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/czy-po-podaniu-szczepionek-przeciw-covid-19-moga-wystepowac-odlegle-dzialania-niepozadane/

Wskazać należy jednocześnie, że Minister Zdrowia nie prowadzi polemiki, nie interpretuje i nie bada treści informacji pojawiających się w sferze publicznej, jednoczenie kierując się potrzebą dostarczania społeczeństwu wyłącznie wiarygodnych informacji, zwracamy uwagę na konieczność korzystania z informacji dostępnych na portalach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie społeczeństwa, w tym instytucji kontrolujących (GIS,GIF, URPL) i badawczych (NIZP-PZH, PAN) m. in. pod linki:

portal Gov.pl: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny na stronie którego pod linkiem:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jak-odroznic-wiarygodne-informacje-o-szczepieniach-od-niewiarygodnych/

znajdują się informacje wskazujące np.: „Jak sprawdzić czy przedstawiane nam informacje są wiarygodne?  Jak rozpoznać wiarygodne publikacje naukowe?  Jak rozpoznać wiarygodne strony internetowe?  Gdzie w Internecie można znaleźć wiarygodne informacje na temat szczepień?  Gdzie w Internecie można znaleźć wiarygodne informacje na temat szczepień w językach krajów europejskich? ,

Państwowa Akademia Nauk:

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialydla-prasy/3247-stanowisko-11-zespolu-ds-covid-19-przy-prezesie-pan-zrozumiecszczepionke-perspektywa-indywidualna

oraz stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARSCoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku pod linkiem: http://www.komgen.pan.pl/index.php?lang=pl-pl

a także czasopisma zawierające informacje oparte na faktach, np. Medycyna Praktyczna dla lekarzy, gdzie są publikowane m. in. informacje na temat: Czy szczepienia przeciwko COVID-19 są eksperymentem medycznym, czy też artykuł „Między wolnością słowa a infodemią? pod linkami:

https://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/270630,czy-szczepienia-przeciwko-covid-19-sa-eksperymentem-medycznym

https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/274565,miedzy-wolnoscia-slowa-a-infodemia

Szczepionki przeciw COVID-19 – zakupione na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w dniu 16 czerwca 2020 roku – zostały dopuszczone do obrotu w procedurze centralnej. Integralną składową procesów poprzedzających dopuszczenie leku/szczepionki do obrotu (także w tej konkretnej procedurze) jest przeprowadzenie badań klinicznych, które tym samym miały miejsce, a ich wyniki zostały ocenione i zaaprobowane w stosownej procedurze przez Komisję Europejską działającą poprzez jej agencję w postaci Europejskiej Agencji Leków (EMA). Szczepionki, tak jak wszystkie produkty lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Za dopuszczenie do obrotu szczepionek pandemicznych, zgodnie z wymogiem obligatoryjnego zastosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 726/2004 z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, odpowiada Komisja Europejska. Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak w przypadku innych produktów leczniczych. Procedury rejestracyjne zostały skrócone do minimum, ale badania wykonywano według najwyższych standardów bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku innych szczepionek. Wydanie pozwolenia oznacza zatem, iż jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemiczno-farmaceutycznych. Wszystkie informacje związane z ich stosowaniem, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane określają odnośne Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna – państwowa instytucja kontroli i nadzoru nad produkcją i obrotem produktami leczniczymi (którymi są też szczepionki)

Szczepionki podlegają kontroli seryjnej wstępnej, którą wykonują instytuty badawcze oraz laboratoria kontroli jakości leków.

Główny Inspektor Farmaceutyczny:

 • może zażądać od wytwórcy immunologicznego produktu leczniczego przedstawienia świadectw kontroli jakości każdej serii poświadczonych przez Osobę Wykwalifikowaną;
 • w przypadku podejrzenia, że wystąpienie NOP mogło być wywołane wadą jakościową szczepionki, jest obowiązany przekazać Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) także wyniki badań jakości tej szczepionki;
 • w przypadku powzięcia informacji dotyczącej produktu leczniczego/szczepionki dopuszczonego do obrotu o wystąpieniu zagrożenia dla zdrowia publicznego, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB, wydaje decyzję o czasowym zakazie wprowadzania tego produktu do obrotu, o wstrzymaniu obrotu tym produktem lub o wycofaniu tego produktu z obrotu;
 • niezwłocznie zawiadamia o podjętej decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia i Prezesa URPLWMiPB. W zależności od okoliczności Główny Inspektor Farmaceutyczny może nakazać zniszczenie produktu leczniczego na koszt podmiotu odpowiedzialnego lub przedsiębiorcy prowadzącego obrót albo zezwolić na jego wykorzystanie lub zużycie w innym celu.
 1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – instytucja prowadząca nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, w tym szczepionek

Informacje na temat szczepionek dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce i związane ze stosowaniem szczepionek przeciw Covid-19, w tym  wiek, wskazania, przeciwskazania, działanie i skuteczność szczepionek są zawarte w odnośnych Charakterystykach Produktów Leczniczych, dostępne na stronie Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod linkami:

            http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

            https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/covid-19-2/?strona=6#jakie-szczepionki-przeciw-covid-19-sa-dopuszczone-do-obrotu

            https://szczepienia.pzh.gov.pl/ema-rozpoczyna-etapowa-procedure-oceny-kolejnej-szczepionki-przeciw-covid-19-szczepionka-firmy-novavax/

            https://www.edqm.eu/en/ocabr-activities-related-covid-19-vaccines#guidelines

Dane dot. zgonów są pod linikem: RAPORT: Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych – PZH, dostępny pod linkiem: https://www.pzh.gov.pl/raport-analiza-ryzyka-zgonu-z-powodu-ogolu-przyczyn-oraz-z-powodu-covid-19-osob-zaszczepionych-i-niezaszczepionych/

Jednocześnie wskazujemy, że w Polsce sposób zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) jest określony przepisami prawa, a za organizację pracy punktu szczepień jest odpowiedzialny Kierownik podmiotu leczniczego. Droga zgłoszenia NOP:

 1. Lekarz lub felczer − zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (w ciągu 24 godzin licząc od podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP):

za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl

albo

wyłącznie w przypadku niemożności zgłaszania NOP za pośrednictwem ww. aplikacji, na Karcie zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP), tj. według dotychczasowych sposobów zgłaszania NOP nie dłużej jednak, niż do 31. 12. 2021 roku;

Obowiązek zgłoszenia NOP wynika z art. 21 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi, a za jego niedopełnienie grozi z art. 52 grzywna za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Dodatkowe informacje są dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-w-sprawie-sposobu-zglaszania-niepozadanych-odczynow-poszczepiennych-nop-dzialan-niepozadanych-produktow-leczniczychszczepionek-oraz-podejrzenia-wady-jakosciowej-lub-sfalszowania-produktow-leczniczychszczepionek

Informacje nt. Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych po szczepionkach przeciw COVID-19 w Polsce, w tym raporty są dostępne pod linkami:

https://www.pzh.gov.pl/serwisy-tematyczne/niepozadane-odczyny-poszczepienne-covid-19/

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne

Ponadto informacje dotyczące zakażeń i szczepień dostępne pod poniższymi linkami:

             Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) jest dostępny pod liniem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

             Raport szczepień przeciwko COVID-19

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19

Informacje nt. wyników badań, niepożądanych odczynów poszczepiennych, składu szczepionek oraz wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw Covid-19, w tym  wiek, wskazania, przeciwskazania, działanie i skuteczność szczepionek jest zawarty w odnośnych Charakterystykach Produktów Leczniczych, dostępne na stronie Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

oraz

https://www.edqm.eu/en/ocabr-activities-related-covid-19-vaccines#guidelines

https://www.ema.europa.eu/en/news/spikevax-ema-recommendation-booster

https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/faq-na-temat-jakosci-i-bezpieczenstwa-szczepionek-przeciw-covid-19-podawanych-nastolatkom/

Informacje nt. uodpornienia i skuteczności szczepień dostępnych jest pod adresem: https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/paradoksy-epidemiologiczne/

Ponadto informacje dostępne pod linkami:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-jest-szczepionka/

https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/dlaczego-ozdrowiency-powinni-zaszczepic-sie-przeciw-covid-19/

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-pytania-i-odpowied/250449,przebylem-covid-czy-jestem-juz-odporny-czy-powinienem-oddac-osocze

Kierując się potrzebą dostarczania społeczeństwu wyłącznie wiarygodnych informacji, zwracamy uwagę na konieczność korzystania z informacji dostępnych na portalach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie społeczeństwa, w tym instytucji kontrolujących (GIS,GIF, URPL) i badawczych (NIZP-PZH, PAN) m. in. pod linki:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/covid-19-2/

pod linkiem:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jak-odroznic-wiarygodne-informacje-o-szczepieniach-od-niewiarygodnych/

znajdują się informacje wskazujące np.: „Jak sprawdzić czy przedstawiane nam informacje są wiarygodne?  Jak rozpoznać wiarygodne publikacje naukowe?  Jak rozpoznać wiarygodne strony internetowe?  Gdzie w Internecie można znaleźć wiarygodne informacje na temat szczepień?  Gdzie w Internecie można znaleźć wiarygodne informacje na temat szczepień w językach krajów europejskich?

Biorąc to pod uwagę uprzejmie wyjaśniam, że sprawę uważamy za załatwioną, tym samym nie będziemy odpowiadać na korespondencję w przedmiotowym zakresie.

Pytanie do Ministra Zdrowia o udostępnienie bazy danych o wszystkich zgonach w Polsce w roku 2021

email: kancelaria@mz.gov.pl
temat maila: Wniosek o informację publiczną

Niniejszym wnoszę o informację publiczną, kiedy Ministerstwo Zdrowia ujawni bazę danych o wszystkich zgonach w Polsce w roku 2021 z podziałem na osoby zaszczepione przynajmniej jedną dawką i nieszczepione przeciw COVID-19 według roczników urodzenia, aby każdy Polak mógł samodzielnie zweryfikować, czy w jego grupie wiekowej ogólne ryzyko zgonu w populacji zaszczepionej wzrasta, czy maleje w porównaniu do populacji nieszczepionej?

Z góry dziękuję za pomoc.

Czy szczepienie na COVID-19 to eksperyment medyczny?

Pytanie wysłane do Ministerstwa Zdrowia było bardzo proste i bardzo krótkie:

„W związku z wypowiedzią Pani Barbary Nowak na temat eksperymentu medycznego niniejszym wnoszę o informację, czy znane są już do końca wszystkie konsekwencje szczepień przeciw COVID-19.”

Przypomnijmy, co powiedziała Pani Barbara Nowak:

Nie są do końca znane konsekwencje tego eksperymentu”

Użycie słowa eksperyment wywołało wściekłą furię w gronie fanatyków szczepionek przeciw COVID-19.

A oto odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Cała. 🙂

„Dobrowolna zgoda”, czyli jedno słowo, które robi [wielką] różnicę.

Czy szczepienie przeciw COVID-19 jest eksperymentem medycznym?

Każdy Adam Niedzielski powie Wam, że nie jest, bo szczepionki na COVID-19 „są przebadane i dopuszczone”.

Ale sprawa nie wygląda wcale tak prosto, jak mogłoby się wydawać.

Prawo mówi, że przed zabiegiem medycznym, trzeba wyrazić zgodę. Stanowi tak art. 32 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza:

Po wyrażeniu zgody…

W tej samej ustawie jest również artykuł 29, który opisuje zasady prowadzenia eksperymentu medycznego. I czytamy tam, że eksperyment medyczny może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną, a do wniosku o taką opinię należy dołączyć:

DOBROWOLNEGO wyrażenia zgody…

Czyli uczestnik eksperymentu medycznego musi podpisać formularz, w którym wyraża DOBROWOLNĄ zgodę na poddanie się eksperymentowi. Nie „zgodę” tylko „dobrowolną zgodę”.

Tak więc w przypadku „zwykłego zabiegu” medycznego trzeba podpisać zgodę na zabieg, a w przypadku eksperymentu medycznego trzeba podpisać DOBROWOLNĄ zgodę na udział w eksperymencie.

I to jeszcze nie wszystko, bo mamy również (w tej samej ustawie) artykuł 23a:

I znowu jest tutaj mowa o zgodzie DOBROWOLNEJ.

Co ciekawe, przymiotnik „dobrowolny” pojawia się w ustawie o zawodzie lekarza wyłącznie w art. 23a oraz w art. 29 czyli wyłącznie w artykułach odnoszących się do eksperymentu medycznego.

No i teraz po tym koniecznym wstępie możemy przejść do sedna.

Otóż obecnie każdy dorosły Polak może się bezpłatnie zaszczepić nie tylko na COVID-19, ale także na grypę. Obie szczepionki są tak samo bezpłatne – wystarczy się umówić i pójść na szczepienie.

Sprawdzamy więc, jaką zgodę trzeba wyrazić przed bezpłatnym szczepieniem na grypę i jaką zgodę trzeba wyrazić przed bezpłatnym szczepieniem na COVID-19.

Otóż gdy pójdziecie na bezpłatne szczepienie przeciw grypie, to otrzymacie do podpisu takie coś:

Wyrażam zgodę na szczepienie…

Nie ma tu słowa „dobrowolną”.

To teraz formularz, który musicie podpisać przed szczepieniem na COVID-19:

DOBROWOLNIE wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia…

To rodzi od razu pytania, na które ja niestety nie znam odpowiedzi:

Skoro szczepienie przeciw COVID-19 nie jest eksperymentem medycznym, to dlaczego przed szczepieniem na COVID-19 trzeba podpisać zgodę DOBROWOLNĄ, czyli tak samo, jak przed przystąpieniem do udziału w eksperymencie medycznym, a przed szczepieniem na grypę trzeba podpisać zgodę, ale już nie „dobrowolną” – czyli tak samo jak przed „zwykłym zabiegiem”.

Dlaczego przed szczepieniem na grypę wystarczy sama zgoda, a przed szczepieniem na COVID-19 ta zgoda musi być jeszcze dodatkowo DOBROWOLNA?

Nie potrafię odpowiedzieć na te pytania, natomiast wiem, że w ustawie, która opisuje zasady prowadzenia eksperymentu medycznego oraz zasady wykonywania „zwykłego zabiegu” wyraźnie napisano, że w przypadku udziału w eksperymencie medycznym zgoda na udział musi być dodatkowo DOBROWOLNA, a przed „zwykłym zabiegiem” wystarczy sama zgoda.

Na koniec krótkie podsumowanie. Wnioski każdy musi sobie wyciągnąć sam. 🙂

 

Ministerstwo Edukacji chce, aby dzieci w szkołach chodziły w maskach

Dzieci mają wrócić do szkół od 10 stycznia w maskach:

W związku z tym każdy rodzic może napisać  do MEN i zadać panu ministrowi następujące pytania:

email: informacja@men.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

W związku z zaleceniem, aby dzieci od 10 stycznia przebywały na terenie szkoły w maskach utrudniających oddychanie oraz komunikację niewerbalną, niniejszym wnoszę o udzielenie mi następującej informacji publicznej:

 1. czy długotrwałe utrudnianie dziecku oddychania za pomocą maski założonej na usta i nos nie zwiększa ryzyka infekcji bakteryjnych oraz grzybicznych układu oddechowego?
 2. przez ile minut w ciągu doby dziecko może BEZPIECZNIE mieć usta i nos zakryte za pomocą maski utrudniającej oddychanie?
 3. co ile minut dziecko powinno wymieniać maskę zakrywającą usta i nos, aby korzystanie z tej maski nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia dziecka?
 4. gdzie można się zapoznać z dokumentacją masek (karta produktu, zalecenia producenta, instrukcja użycia itp.), które będą dla dzieci dostępne w szkołach od 10 stycznia 2022?
 5. ile masek na dobę przewidziało Ministerstwo Edukacji na każde dziecko?
 6. czy zakrywanie przez dzieci połowy twarzy utrudnia im rozwój intelektualny oraz emocjonalny z uwagi na fakt, że dzieci tracą w ten sposób naturalną możliwość komunikacji niewerbalnej przy wykorzystaniu mimiki twarzy?

Z góry dziękuję za pomoc.

………………………………….

NIZP-PIB narusza wolność wyrażania poglądów – zgłoszenie do RPO

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zablokował profil @szczepienie na Twitterze uniemożliwiając w ten sposób komentowanie treści, które NIZP publikuje.

Są do tego stopnia bezczelni, że nie chcą nawet wyjaśnić, z jakich powodów doszło do tej blokady:

Mam więc do Was prośbę o pomoc w odzyskaniu możliwości komentowania ich twittów.

Proszę o zgłaszanie do Rzecznika Praw Obywatelskich, że NIZP narusza art. 54 Konstytucji:

Art. 54.

 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Wystarczy skopiować poniższą treść zgłoszenia do maila i wysłać go na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl

Jako temat maila wpisujemy: Zgłoszenie ograniczania swobód obywatelskich przez NIZP-PIB

Dzień dobry.
Niniejszym zgłaszam, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Instytut Badawczy narusza art. 54 Konstytucji ograniczając wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji poprzez blokowanie możliwości publikowania komentarzy pod treściami publikowanymi przez profil  @NIZP_PZH na platformie Twitter.
Jest niedopuszczalne, że publiczna instytucja blokuje możliwość publikowania komentarzy do treści publikowanych przez tę instytucję. Blokada dotyczy np. profilu @szczepienie

NIZP-PIB odmawia wyjaśnienia, w jaki sposób doszło do rzekomego naruszenia „Regulaminu korzystania z profilu Szczepienia.info na portalach społecznościowych” przez profil @szczepienie na Twitterze, co rzekomo było przyczyną zablokowania profilu @szczepienie przez profil @NIZP_PZH na platformie Twitter.

Ustęp 2 artykułu 54 Konstytucji wyraźnie zabrania stosowania prewencyjnej cenzury środków społecznego przekazu. Blokowanie możliwości publikowania treści pod twittami publikowanymi przez profil @NIZP_PZH jest bez wątpienia niedopuszczalną formą cenzury.

Proszę o pilną interwencję.
……………………..
[imię nazwisko]

NIZP-PIB odmawia udostępnienia danych o wszystkich zgonach Polaków zaszczepionych i nieszczepionych na COVID-19

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (dawniej znany jako Państwowy Zakład Higieny) odmawia udostępnienia bazy danych o wszystkich zgonach w Polsce w tym roku, którą dostał z Ministerstwa Zdrowia. Według NIZP danych nie można udostępnić, ponieważ to są dane medyczne, a poza tym zmarli mają prawo do prywatności, bo „kult pamięci osoby zmarłej” podlega ochronie prawnej ze względu na dobra osobiste bliskich zmarłego.

Sprawdźmy więc, jak wygląda problem „danych medycznych” oraz  „kult pamięci osoby zmarłej”, gdy trzeba Polaków straszyć covidem.

Zobaczcie sami: oto dostępna publicznie szczegółowa baza wszystkich zgonów „na covid” z podziałem na osoby zaszczepione i nieszczepione: https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3761

Więc gdy trzeba Was straszyć covidem, to już nagle „kult pamięci osoby zmarłej” się nie liczy i „dane medyczne” też w niczym nie przeszkadzają, bo dosłownie wszystko poza imieniem, nazwiskiem i peselem można Wam wtedy pokazać.

Dopiero gdy trzeba by było Wam pokazać analogiczne dane ale o wszystkich zgonach w Polsce z podziałem na osoby zaszczepione i nieszczepione, a nie tylko o zgonach „na covid”, to wtedy już nagle „kult pamięci” i „dane medyczne” stają się przeszkodami nie do przeskoczenia.

Tymczasem sam rok urodzenia, data zgonu i stan zaszczepienia, to nie są żadne „dane medyczne” podlegające jakiejkolwiek ochronie prawnej (a tym bardziej nie są to żadne „dane osobowe”, bo na ich podstawie nie można zidentyfikować osoby).

To po prostu anonimowe dane statystyczne.

Oni nas po prostu traktują jak idiotów, bo czują się absolutnie bezkarni.

Oto w całości pismo z odmową udostępnienia informacji. Oczywiście będzie odwołanie, a potem skarga do WSA i już nie na bezczynność, tylko na odmowę udostępnienia informacji. I tu już na pewno nie będzie wątpliwości, czy wpłacać do sądu 100 zł wpisu za rozpatrzenie skargi:

Odwołanie już poszło mailem:

do: Biuro Dyrektora NIZP-PZH <dyrektor@pzh.gov.pl>,
Informacja Publiczna <informacja.publiczna@pzh.gov.pl>
data: 30 gru 2021, 13:31
temat: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
W nawiązaniu do pisma DECYZJA NR 3/2021 z dnia 27 grudnia 2021 niniejszym wnoszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku o udostępnienie zbioru danych zawierającego informacje o zgonach wszystkich osób w okresie od 1 stycznia 2021 do 10 października 2021 r. wraz z datą zgonu, datą ewentualnego zaszczepienia (status zaszczepienia – zmienna dawka: druga dawka, pierwsza J&J, bez szczepienia oraz zmienna data dawka z datą zaszczepienia) oraz wiekiem w ukończonych latach, czyli zbioru, o którym mowa w raporcie dostępnym na stronie internetowej https://www.pzh.gov.pl/raport-analiza-ryzyka-zgonu-z-powodu-ogolu-przyczyn-oraz-z-powodu-covid-19-osob-zaszczepionych-i-niezaszczepionych/
W uzasadnieniu do odmowy Dyrektor Juszczyk stwierdził, że nie może udostępnić wnioskowanych danych ponieważ są to „dane medyczne” a poza tym nie może tego zrobić ze względu na „kult pamięci osób zmarłych”.
Jest to oczywista bzdura, ponieważ żaden „kult pamięci” równocześnie nie przeszkadza Ministerstwu Zdrowia w publikowaniu szczegółowych danych o zgonach na COVID-19 w postaci bazy danych dostępnej pod adresem https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3761
Sam rok urodzenia, data zgonu oraz status zaszczepienia przeciw COVID-19 to nie są ani dane medyczne, ani tym bardziej dane osobowe, bo nie pozwalają zidentyfikować osoby. To są wyłącznie dane statystyczne i o udostępnienie takich ANONIMOWYCH danych statystycznych wnioskowałem w dniu 13 grudnia 2021. Wyraźnie napisałem w moim wnioski, że w przypadku gdy bazy danych otrzymane z DAiS Ministerstwa Zdrowia zawierają dane osobowe takie jak pesel lub nazwisko lub adres zamieszkania, to oczywiście przed udostępnieniem należy te bazy danych zanonimizować kasując po prostu te dane osobowe.
Jest absurdalne, że urząd odmawia udostępnienia danych o wszystkich zgonach pod pretekstem „kultu pamięci osób zmarłych” skoro równocześnie udostępnia się publiczne dane o zgonach „na covid-19”.
Baza, o której udostępnienie wnoszę, różniłaby sie od bazy publicznie dostępnej pod adresem https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3761 jedynie tym, że zawierałaby wszystkie zgony w Polsce do dnia 10.10.2021, a nie zgony „na covid-19”. Skoro można publikować bazę zgonów https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3761 i nie przeszkadza w tym „kult pamięci osób zmarłych” ani „dane medyczne”, to oznacza, że nie ma żadnych przeszkód, aby udostępnić na mój wniosek analogiczną bazę danych o wszystkich zgonach w Polsce zamiast tylko zgonów „na covid-19”.
W związku z powyższym ponownie wnoszę o udostępnienie danych jak we wniosku z dnia 13 grudnia 2021.

 


Chcesz pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

 

Odpowiedź MZ na skargę do WSA w związku z nieudostępnieniem danych o wszystkich zgonach osób zaszczepionych

W dniu 6 sierpnia 2021 poprosiłem Ministerstwo Zdrowia o informację, ilu Polaków zaszczepionych przeciw COVID-19 zmarło do dnia 31-07-2021 roku. Jako że Ministerstwo robiło wszystko, co tylko mogło, aby tych danych nie udostępnić, zostałem w końcu zmuszony do złożenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na bezczynność urzędu.

Oto w całości odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na tę skargę (wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej 100zł).

Na stronie 3 Waldek Kraska przyznaje otwarcie, że nigdy nie miał zamiaru udostępnić tych danych, więc nawet nie wiem, czy jest sens płacić tę stówkę wpisu sądowego, bo jeśli faktycznie WSA za rok lub dwa uzna, że nie było bezczynności, to stówka przepadnie.

[Aktualizacja 30.12.2021: 100zł wpłacone do sądu. Co ma być, to będzie. 🙂 ]

Najciekawszy fragment znajdziecie na stronie siódmej: „Jednocześnie z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca wniósł o udostępnienie danych, które mogą być błędnie interpretowane lub celowo użyte do próby wykazania szkodliwości szczepień przeciw COVID-19…

 


Chcesz pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

 

Sprawdzamy, jak często Ministerstwo Zdrowia sprawdza związek zgonu ze szczepieniem

Wysyłamy maila na adres: kancelaria@mz.gov.pl
Temat maila: wniosek o informację publiczną

W publikacji Gazety Prawnej dostępnej pod adresem:

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8314447,szczepionka-na-covid-nop-smierc-statystyki.html
Iwona Paradowska-Stankiewicz stwierdziła: „Ministerstwo prowadziło kontrole w niektórych przypadkach. Żadna nie wykazała związku.”

W związku z powyższym wnoszę o informację publiczną: w ilu przypadkach zgonów zgłoszonych jako NOP po szczepieniu przeciw COVID-19 Ministerstwo Zdrowia prowadziło dotychczas kontrole, o których wspomina Iwona Paradowska-Stankiewicz w w/w publikacji?

Które to były przypadki, czyli który numer porządkowy mają te zgłoszenia zgonu w bazie zgłoszeń NOP dostępnej pod adresem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne?

W jaki sposób ustalono, że zgony te ponad wszelką wątpliwość nie były związane przyczynowo ze szczepieniem?

Z góry dziękuję.