Miesięczne archiwum: styczeń 2022

Czy przed szczepieniem na COVID-19 można skreślić słowo „dobrowolnie” w oświadczeniu o „dobrowolnej” zgodzie?

Przed dobrowolnym szczepieniem na COVID-19 trzeba obowiązkowo podpisać oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19. Potwierdzam, że zostały mi przekazane informacje dotyczące tego szczepienia i je zrozumiałam/zrozumiałem. Zostały mi udzielone również odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie pytania i zrozumiałam/zrozumiałem udzielone mi odpowiedzi.

Zaintrygowało mnie zwłaszcza tajemnicze słowo „dobrowolnie”, więc zapytałem Ministerstwo Zdrowia, czy punkt szczepień będzie miał prawo odmówić mi wykonania szczepienia, jeśli w tym oświadczeniu przekreślę słowo „dobrowolnie”.


do: Szczepienia COVID <szczepienia-covid@mz.gov.pl>,
Ministerstwo Zdrowia <kancelaria@mz.gov.pl>
data: 15 sty 2022, 12:37

Dzień dobry,
Czy punkt szczepień ma prawo odmówić mi wykonania szczepienia przeciw COVID-19, jeśli w oświadczeniu, które podpisuję przed szczepieniem, o treści „Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19.” skreślę słowo „dobrowolnie”?

Z góry dziękuję za pomoc.


Odpowiedź otrzymałem następującą:

Odpowiedź była oczywiście „nie na temat”, więc w tej sytuacji konieczna była dogrywka. 🙂


do: Departament Zdrowia Publicznego <dep-zp@mz.gov.pl>
data: 27 sty 2022, 15:23
temat: Re: Odpowiedź MZ – ZPŚ.054.311.2022

Przepraszam, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie.
Ja nie pytałem, co oznacza, że „ktoś się zgłasza do punktu w celu przyjęcia szczepionki”.

Pytam więc jeszcze raz:

Czy punkt szczepień ma prawo odmówić mi wykonania szczepienia przeciw COVID-19, jeśli w oświadczeniu, które podpisuję przed szczepieniem, o treści „Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19.” skreślę słowo „dobrowolnie”?

Proszę o odpowiedź na pytanie, które zadałem, zamiast odpowiedzi na pytanie, którego nie zadawałem.


I oto odpowiedź:

Tak więc z nieznanych przyczyn Ministerstwo Zdrowia nie chce odpowiedzieć na pytanie:

Czy punkt szczepień ma prawo odmówić mi wykonania szczepienia przeciw COVID-19, jeśli w oświadczeniu, które podpisuję przed szczepieniem, o treści „Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19.” skreślę słowo „dobrowolnie”?

Czyli nasi genialni urzędnicy narzucili nam obowiązek podpisywania przed szczepieniem na COVID-19 oświadczenia o dziwnej treści i teraz sami nie wiedzą, czy można to oświadczenie modyfikować.

Powiedzieć, że to kabaret, to jak nic nie powiedzieć…


Chcesz pomóc w utrzymaniu bloga szczepienie.info? Zajrzyj TUTAJ.

 

Gwarancja bezpieczeństwa szczepień w ciąży przeciw COVID-19

do: Ministerstwo Zdrowia <kancelaria@mz.gov.pl>,
Szczepienia COVID <szczepienia-covid@mz.gov.pl>
temat: gwarancja bezpieczeństwa szczepionek

Dzień dobry.

W związku z tym, że Centrum Informacyjne Rządu informuje, że „Szczepionki przeciw COVID-19 nie powodują powikłań ciążowych u przyszłych matek i ich dzieci”, wnoszę o informację, gdzie i od kogo można uzyskać zaświadczenie na piśmie o treści „Szczepionki przeciw COVID-19 nie powodują powikłań ciążowych u przyszłych matek i ich dzieci.” z odręcznym podpisem oraz służbową pieczęcią urzędnika udzielającego takich gwarancji.

Z góry dziękuję.

Czy długotrwałe noszenie maski przez dziecko jest bezpieczne? – pytania i „odpowiedź” Ministerstwa Edukacji

Sent: Thursday, January 6, 2022 10:47 AM
To: informacja <informacja@mein.gov.pl>
Subject: Wniosek o informację publiczną.

W związku z zaleceniem, aby dzieci od 10 stycznia 2022 przebywały na terenie szkoły w maskach utrudniających oddychanie oraz komunikację niewerbalną, niniejszym wnoszę o udzielenie mi następującej informacji publicznej:

 1. czy długotrwałe utrudnianie dziecku oddychania za pomocą maski założonej na usta i nos nie zwiększa ryzyka infekcji bakteryjnych oraz grzybicznych układu oddechowego?
 2. przez ile minut w ciągu doby dziecko może BEZPIECZNIE mieć usta i nos zakryte za pomocą maski utrudniającej oddychanie?
 3. co ile minut dziecko powinno wymieniać maskę zakrywającą usta i nos, aby korzystanie z tej maski nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia dziecka?
 4. gdzie można się zapoznać z dokumentacją masek (karta produktu, zalecenia producenta, instrukcja użycia itp.), które będą dla dzieci dostępne w szkołach od 10 stycznia 2022?
 5. ile masek na dobę przewidziało Ministerstwo Edukacji na każde dziecko?
 6. czy zakrywanie przez dzieci połowy twarzy utrudnia im rozwój intelektualny oraz emocjonalny z uwagi na fakt, że dzieci tracą w ten sposób naturalną możliwość komunikacji niewerbalnej przy wykorzystaniu mimiki twarzy?

Z góry dziękuję za pomoc.


Odszkodowanie za NOP – pytanie do Ministra Zdrowia

email: kancelaria@mz.gov.pl, szczepienia-covid@mz.gov.pl
temat maila: odszkodowanie za NOP

Dzień dobry.

Czy w przypadku udaru, do którego doszło 5 dni po szczepieniu szczepionką Comirnaty, skutkiem czego wymagana była hospitalizacja trwająca 30 dni, będzie pacjentowi przysługiwało odszkodowanie za powikłania poszczepienne na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw?

Pytam o to, ponieważ w Charakterystyce Produktu Leczniczego szczepionki Comirnaty słowo „udar” nie występuje.

Z góry dziękuję za pomoc.
…………………………………

Ponowna odmowa udostępnienia danych o wszystkich zgonach w Polsce wśród zaszczepionych i nieszczepionych.

W odpowiedzi na odwołanie od decyzji odmownej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ponownie odmawia udostępnienia bazy danych ze wszystkimi zgonami w Polsce do 10 października 2021 roku z podziałem na osoby zaszczepione i nieszczepione na COVID-19.

Te dane mają być tajne – „zwykły Polak” nie ma prawa ich poznać.

Zwykły Polak ma prawo mieć dostęp tylko do bazy danych o zgonach „na covid”, bo publicznie dostępna baza danych o zgonach „na covid” nie narusza „pamięci osób zmarłych”.

Ale za to publicznie dostępna baza danych o wszystkich zgonach naruszałaby „pamięć osób zmarłych”.

„Niniejsza decyzja” oczywiście zostanie z przyjemnością zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4. Niezwłocznie. 🙂

 

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na pytanie „Czy znane są już wszystkie konsekwencje szczepień przeciw COVID-19?”

Czy znane są już do końca wszystkie konsekwencje szczepień przeciw COVID-19? [czyli czy szczepienie przeciw COVID-19 jest eksperymentem medycznym?]

Takie pytanie zostało zadane Ministerstwu Zdrowia.

I to po raz drugi:

Odpowiedź w całości poniżej. Bez komentarza.

Jeśli obrazki są nieczytelne, to pod obrazkami znajdziecie całość w formie tekstowej, razem z linkami.

I jeszcze raz w formie tekstowej w razie gdyby ktoś chciał sobie skorzystać z linków podanych przez MZ:


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na korespondencję mailową z dnia 13 stycznia 2021 r., Departament Zdrowia Publicznego ponownie  uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego.

Pandemia COVID-19 jest globalnym kryzysem o niszczycielskich skutkach zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. SARS-CoV-2 może wywoływać ciężką chorobę                               z nieznanymi dotąd długoterminowymi konsekwencjami u osób w każdym wieku, w tym także u osób bez innych obciążeń zdrowotnych. Przebieg COVID-19 może być odmienny dla każdego przypadku zakażenia. W wielu przypadkach COVID-19 występują najsilniejsze objawy, które kończą się poważnymi powikłaniami. Ostry przebieg najczęściej prowadzi do zgonów wśród pacjentów zakażonych koronawirusem.

Dane dotyczące raportu dobowego COVID-19 dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rcb/raport-dobowy-covid-19

Szczepienia przeciw COVID-19 – zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, są szczepieniami dobrowolnymi – rekomendowanymi co oznacza, że nie mają charakteru obowiązkowego, zatem każdy pacjent – zgodnie ze swoją wolą – ma możliwość poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 bądź z niego zrezygnowania.

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, o czym stanowi art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 849). Konieczność uzyskania zgody pacjenta, której uzyskanie obciąża lekarza, wynika z art. 32 ust. 1- 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.). Wykonanie świadczenia zdrowotnego wymaga poinformowania pacjenta o realizowanym świadczeniu oraz wymaga uzyskania zgody od pacjenta w formie ustnej lub pisemnej.

Każda osoba po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19 pozostaje na obserwacji w punkcie szczepień. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek, niepokojącego objawu, potrzebujący mogą otrzymać szybką i profesjonalną pomoc.

Bezpieczeństwo jest kluczowym kryterium, decydującym o dostępie do powszechności szczepień. W proces tworzenia szczepionki przeciwko COVID-19 zaangażowali się naukowcy z całego świata. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionek w krajach Unii Europejskiej wydaje niezależna Europejska Agencja Leków, po przeprowadzeniu wnikliwej weryfikacji tych produktów.

Szczepionki przeciw COVID-19 to produkty lecznicze, których celem jest zapobieganie chorobie wywoływanej przez SARS-CoV-2 poprzez wywołanie odpowiedzi immunologicznej. Szczepionka przeciw COVID-19 została dopuszczona do obrotu w procedurze centralnej. Immanentną składową procesów poprzedzających dopuszczenie leku do obrotu (także w tej konkretnej procedurze) jest przeprowadzenie badań klinicznych, które tym samym miały miejsce, a ich wyniki zostały ocenione i zaaprobowane w stosownej procedurze przez KE działająca poprzez jej agencję w postaci EMA.

Stosowanie szczepionki w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID19 co do zasady uwarunkowane jest posiadaniem przez dany produkt leczniczy aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Komisję Europejską (zgodnie z wymogiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 726/2004 z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków – Dz. Urz. UE L Nr 136 str. 1, z późn. zm.).

Wydanie pozwolenia potwierdza skuteczność, jakość i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego.

Jednocześnie charakterystyka produktu leczniczego – szczepionki przeciw COVID-19 dostępna jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_pl.pdf

Ponadto informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepień dostępne są pod linkiem: – https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/bezpieczenstwo-szczepien-przeciw-covid-19/?strona=2#czy-po-podaniu-szczepionek-przeciw-covid-19-moga-wystepowac-odlegle-lub-dlugoterminowe-dzialania-niepozadane https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/czy-po-podaniu-szczepionek-przeciw-covid-19-moga-wystepowac-odlegle-dzialania-niepozadane/

Wskazać należy jednocześnie, że Minister Zdrowia nie prowadzi polemiki, nie interpretuje i nie bada treści informacji pojawiających się w sferze publicznej, jednoczenie kierując się potrzebą dostarczania społeczeństwu wyłącznie wiarygodnych informacji, zwracamy uwagę na konieczność korzystania z informacji dostępnych na portalach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie społeczeństwa, w tym instytucji kontrolujących (GIS,GIF, URPL) i badawczych (NIZP-PZH, PAN) m. in. pod linki:

portal Gov.pl: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny na stronie którego pod linkiem:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jak-odroznic-wiarygodne-informacje-o-szczepieniach-od-niewiarygodnych/

znajdują się informacje wskazujące np.: „Jak sprawdzić czy przedstawiane nam informacje są wiarygodne?  Jak rozpoznać wiarygodne publikacje naukowe?  Jak rozpoznać wiarygodne strony internetowe?  Gdzie w Internecie można znaleźć wiarygodne informacje na temat szczepień?  Gdzie w Internecie można znaleźć wiarygodne informacje na temat szczepień w językach krajów europejskich? ,

Państwowa Akademia Nauk:

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialydla-prasy/3247-stanowisko-11-zespolu-ds-covid-19-przy-prezesie-pan-zrozumiecszczepionke-perspektywa-indywidualna

oraz stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARSCoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku pod linkiem: http://www.komgen.pan.pl/index.php?lang=pl-pl

a także czasopisma zawierające informacje oparte na faktach, np. Medycyna Praktyczna dla lekarzy, gdzie są publikowane m. in. informacje na temat: Czy szczepienia przeciwko COVID-19 są eksperymentem medycznym, czy też artykuł „Między wolnością słowa a infodemią? pod linkami:

https://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/270630,czy-szczepienia-przeciwko-covid-19-sa-eksperymentem-medycznym

https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/274565,miedzy-wolnoscia-slowa-a-infodemia

Szczepionki przeciw COVID-19 – zakupione na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w dniu 16 czerwca 2020 roku – zostały dopuszczone do obrotu w procedurze centralnej. Integralną składową procesów poprzedzających dopuszczenie leku/szczepionki do obrotu (także w tej konkretnej procedurze) jest przeprowadzenie badań klinicznych, które tym samym miały miejsce, a ich wyniki zostały ocenione i zaaprobowane w stosownej procedurze przez Komisję Europejską działającą poprzez jej agencję w postaci Europejskiej Agencji Leków (EMA). Szczepionki, tak jak wszystkie produkty lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Za dopuszczenie do obrotu szczepionek pandemicznych, zgodnie z wymogiem obligatoryjnego zastosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 726/2004 z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, odpowiada Komisja Europejska. Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak w przypadku innych produktów leczniczych. Procedury rejestracyjne zostały skrócone do minimum, ale badania wykonywano według najwyższych standardów bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku innych szczepionek. Wydanie pozwolenia oznacza zatem, iż jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemiczno-farmaceutycznych. Wszystkie informacje związane z ich stosowaniem, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane określają odnośne Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna – państwowa instytucja kontroli i nadzoru nad produkcją i obrotem produktami leczniczymi (którymi są też szczepionki)

Szczepionki podlegają kontroli seryjnej wstępnej, którą wykonują instytuty badawcze oraz laboratoria kontroli jakości leków.

Główny Inspektor Farmaceutyczny:

 • może zażądać od wytwórcy immunologicznego produktu leczniczego przedstawienia świadectw kontroli jakości każdej serii poświadczonych przez Osobę Wykwalifikowaną;
 • w przypadku podejrzenia, że wystąpienie NOP mogło być wywołane wadą jakościową szczepionki, jest obowiązany przekazać Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) także wyniki badań jakości tej szczepionki;
 • w przypadku powzięcia informacji dotyczącej produktu leczniczego/szczepionki dopuszczonego do obrotu o wystąpieniu zagrożenia dla zdrowia publicznego, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB, wydaje decyzję o czasowym zakazie wprowadzania tego produktu do obrotu, o wstrzymaniu obrotu tym produktem lub o wycofaniu tego produktu z obrotu;
 • niezwłocznie zawiadamia o podjętej decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia i Prezesa URPLWMiPB. W zależności od okoliczności Główny Inspektor Farmaceutyczny może nakazać zniszczenie produktu leczniczego na koszt podmiotu odpowiedzialnego lub przedsiębiorcy prowadzącego obrót albo zezwolić na jego wykorzystanie lub zużycie w innym celu.
 1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – instytucja prowadząca nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, w tym szczepionek

Informacje na temat szczepionek dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce i związane ze stosowaniem szczepionek przeciw Covid-19, w tym  wiek, wskazania, przeciwskazania, działanie i skuteczność szczepionek są zawarte w odnośnych Charakterystykach Produktów Leczniczych, dostępne na stronie Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod linkami:

            http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

            https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/covid-19-2/?strona=6#jakie-szczepionki-przeciw-covid-19-sa-dopuszczone-do-obrotu

            https://szczepienia.pzh.gov.pl/ema-rozpoczyna-etapowa-procedure-oceny-kolejnej-szczepionki-przeciw-covid-19-szczepionka-firmy-novavax/

            https://www.edqm.eu/en/ocabr-activities-related-covid-19-vaccines#guidelines

Dane dot. zgonów są pod linikem: RAPORT: Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych – PZH, dostępny pod linkiem: https://www.pzh.gov.pl/raport-analiza-ryzyka-zgonu-z-powodu-ogolu-przyczyn-oraz-z-powodu-covid-19-osob-zaszczepionych-i-niezaszczepionych/

Jednocześnie wskazujemy, że w Polsce sposób zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) jest określony przepisami prawa, a za organizację pracy punktu szczepień jest odpowiedzialny Kierownik podmiotu leczniczego. Droga zgłoszenia NOP:

 1. Lekarz lub felczer − zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (w ciągu 24 godzin licząc od podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP):

za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl

albo

wyłącznie w przypadku niemożności zgłaszania NOP za pośrednictwem ww. aplikacji, na Karcie zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP), tj. według dotychczasowych sposobów zgłaszania NOP nie dłużej jednak, niż do 31. 12. 2021 roku;

Obowiązek zgłoszenia NOP wynika z art. 21 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi, a za jego niedopełnienie grozi z art. 52 grzywna za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Dodatkowe informacje są dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-w-sprawie-sposobu-zglaszania-niepozadanych-odczynow-poszczepiennych-nop-dzialan-niepozadanych-produktow-leczniczychszczepionek-oraz-podejrzenia-wady-jakosciowej-lub-sfalszowania-produktow-leczniczychszczepionek

Informacje nt. Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych po szczepionkach przeciw COVID-19 w Polsce, w tym raporty są dostępne pod linkami:

https://www.pzh.gov.pl/serwisy-tematyczne/niepozadane-odczyny-poszczepienne-covid-19/

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne

Ponadto informacje dotyczące zakażeń i szczepień dostępne pod poniższymi linkami:

             Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) jest dostępny pod liniem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

             Raport szczepień przeciwko COVID-19

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19

Informacje nt. wyników badań, niepożądanych odczynów poszczepiennych, składu szczepionek oraz wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw Covid-19, w tym  wiek, wskazania, przeciwskazania, działanie i skuteczność szczepionek jest zawarty w odnośnych Charakterystykach Produktów Leczniczych, dostępne na stronie Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

oraz

https://www.edqm.eu/en/ocabr-activities-related-covid-19-vaccines#guidelines

https://www.ema.europa.eu/en/news/spikevax-ema-recommendation-booster

https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/faq-na-temat-jakosci-i-bezpieczenstwa-szczepionek-przeciw-covid-19-podawanych-nastolatkom/

Informacje nt. uodpornienia i skuteczności szczepień dostępnych jest pod adresem: https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/paradoksy-epidemiologiczne/

Ponadto informacje dostępne pod linkami:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-jest-szczepionka/

https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/dlaczego-ozdrowiency-powinni-zaszczepic-sie-przeciw-covid-19/

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-pytania-i-odpowied/250449,przebylem-covid-czy-jestem-juz-odporny-czy-powinienem-oddac-osocze

Kierując się potrzebą dostarczania społeczeństwu wyłącznie wiarygodnych informacji, zwracamy uwagę na konieczność korzystania z informacji dostępnych na portalach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie społeczeństwa, w tym instytucji kontrolujących (GIS,GIF, URPL) i badawczych (NIZP-PZH, PAN) m. in. pod linki:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/covid-19-2/

pod linkiem:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jak-odroznic-wiarygodne-informacje-o-szczepieniach-od-niewiarygodnych/

znajdują się informacje wskazujące np.: „Jak sprawdzić czy przedstawiane nam informacje są wiarygodne?  Jak rozpoznać wiarygodne publikacje naukowe?  Jak rozpoznać wiarygodne strony internetowe?  Gdzie w Internecie można znaleźć wiarygodne informacje na temat szczepień?  Gdzie w Internecie można znaleźć wiarygodne informacje na temat szczepień w językach krajów europejskich?

Biorąc to pod uwagę uprzejmie wyjaśniam, że sprawę uważamy za załatwioną, tym samym nie będziemy odpowiadać na korespondencję w przedmiotowym zakresie.

Pytanie do Ministra Zdrowia o udostępnienie bazy danych o wszystkich zgonach w Polsce w roku 2021

email: kancelaria@mz.gov.pl
temat maila: Wniosek o informację publiczną

Niniejszym wnoszę o informację publiczną, kiedy Ministerstwo Zdrowia ujawni bazę danych o wszystkich zgonach w Polsce w roku 2021 z podziałem na osoby zaszczepione przynajmniej jedną dawką i nieszczepione przeciw COVID-19 według roczników urodzenia, aby każdy Polak mógł samodzielnie zweryfikować, czy w jego grupie wiekowej ogólne ryzyko zgonu w populacji zaszczepionej wzrasta, czy maleje w porównaniu do populacji nieszczepionej?

Z góry dziękuję za pomoc.

Czy szczepienie na COVID-19 to eksperyment medyczny?

Pytanie wysłane do Ministerstwa Zdrowia było bardzo proste i bardzo krótkie:

„W związku z wypowiedzią Pani Barbary Nowak na temat eksperymentu medycznego niniejszym wnoszę o informację, czy znane są już do końca wszystkie konsekwencje szczepień przeciw COVID-19.”

Przypomnijmy, co powiedziała Pani Barbara Nowak:

Nie są do końca znane konsekwencje tego eksperymentu”

Użycie słowa eksperyment wywołało wściekłą furię w gronie fanatyków szczepionek przeciw COVID-19.

A oto odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Cała. 🙂

„Dobrowolna zgoda”, czyli jedno słowo, które robi [wielką] różnicę.

Czy szczepienie przeciw COVID-19 jest eksperymentem medycznym?

Każdy Adam Niedzielski powie Wam, że nie jest, bo szczepionki na COVID-19 „są przebadane i dopuszczone”.

Ale sprawa nie wygląda wcale tak prosto, jak mogłoby się wydawać.

Prawo mówi, że przed zabiegiem medycznym, trzeba wyrazić zgodę. Stanowi tak art. 32 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza:

Po wyrażeniu zgody…

W tej samej ustawie jest również artykuł 29, który opisuje zasady prowadzenia eksperymentu medycznego. I czytamy tam, że eksperyment medyczny może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną, a do wniosku o taką opinię należy dołączyć:

DOBROWOLNEGO wyrażenia zgody…

Czyli uczestnik eksperymentu medycznego musi podpisać formularz, w którym wyraża DOBROWOLNĄ zgodę na poddanie się eksperymentowi. Nie „zgodę” tylko „dobrowolną zgodę”.

Tak więc w przypadku „zwykłego zabiegu” medycznego trzeba podpisać zgodę na zabieg, a w przypadku eksperymentu medycznego trzeba podpisać DOBROWOLNĄ zgodę na udział w eksperymencie.

I to jeszcze nie wszystko, bo mamy również (w tej samej ustawie) artykuł 23a:

I znowu jest tutaj mowa o zgodzie DOBROWOLNEJ.

Co ciekawe, przymiotnik „dobrowolny” pojawia się w ustawie o zawodzie lekarza wyłącznie w art. 23a oraz w art. 29 czyli wyłącznie w artykułach odnoszących się do eksperymentu medycznego.

No i teraz po tym koniecznym wstępie możemy przejść do sedna.

Otóż obecnie każdy dorosły Polak może się bezpłatnie zaszczepić nie tylko na COVID-19, ale także na grypę. Obie szczepionki są tak samo bezpłatne – wystarczy się umówić i pójść na szczepienie.

Sprawdzamy więc, jaką zgodę trzeba wyrazić przed bezpłatnym szczepieniem na grypę i jaką zgodę trzeba wyrazić przed bezpłatnym szczepieniem na COVID-19.

Otóż gdy pójdziecie na bezpłatne szczepienie przeciw grypie, to otrzymacie do podpisu takie coś:

Wyrażam zgodę na szczepienie…

Nie ma tu słowa „dobrowolną”.

To teraz formularz, który musicie podpisać przed szczepieniem na COVID-19:

DOBROWOLNIE wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia…

To rodzi od razu pytania, na które ja niestety nie znam odpowiedzi:

Skoro szczepienie przeciw COVID-19 nie jest eksperymentem medycznym, to dlaczego przed szczepieniem na COVID-19 trzeba podpisać zgodę DOBROWOLNĄ, czyli tak samo, jak przed przystąpieniem do udziału w eksperymencie medycznym, a przed szczepieniem na grypę trzeba podpisać zgodę, ale już nie „dobrowolną” – czyli tak samo jak przed „zwykłym zabiegiem”.

Dlaczego przed szczepieniem na grypę wystarczy sama zgoda, a przed szczepieniem na COVID-19 ta zgoda musi być jeszcze dodatkowo DOBROWOLNA?

Nie potrafię odpowiedzieć na te pytania, natomiast wiem, że w ustawie, która opisuje zasady prowadzenia eksperymentu medycznego oraz zasady wykonywania „zwykłego zabiegu” wyraźnie napisano, że w przypadku udziału w eksperymencie medycznym zgoda na udział musi być dodatkowo DOBROWOLNA, a przed „zwykłym zabiegiem” wystarczy sama zgoda.

Na koniec krótkie podsumowanie. Wnioski każdy musi sobie wyciągnąć sam. 🙂

 

Ministerstwo Edukacji chce, aby dzieci w szkołach chodziły w maskach

Dzieci mają wrócić do szkół od 10 stycznia w maskach:

W związku z tym każdy rodzic może napisać  do MEN i zadać panu ministrowi następujące pytania:

email: informacja@men.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

W związku z zaleceniem, aby dzieci od 10 stycznia przebywały na terenie szkoły w maskach utrudniających oddychanie oraz komunikację niewerbalną, niniejszym wnoszę o udzielenie mi następującej informacji publicznej:

 1. czy długotrwałe utrudnianie dziecku oddychania za pomocą maski założonej na usta i nos nie zwiększa ryzyka infekcji bakteryjnych oraz grzybicznych układu oddechowego?
 2. przez ile minut w ciągu doby dziecko może BEZPIECZNIE mieć usta i nos zakryte za pomocą maski utrudniającej oddychanie?
 3. co ile minut dziecko powinno wymieniać maskę zakrywającą usta i nos, aby korzystanie z tej maski nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia dziecka?
 4. gdzie można się zapoznać z dokumentacją masek (karta produktu, zalecenia producenta, instrukcja użycia itp.), które będą dla dzieci dostępne w szkołach od 10 stycznia 2022?
 5. ile masek na dobę przewidziało Ministerstwo Edukacji na każde dziecko?
 6. czy zakrywanie przez dzieci połowy twarzy utrudnia im rozwój intelektualny oraz emocjonalny z uwagi na fakt, że dzieci tracą w ten sposób naturalną możliwość komunikacji niewerbalnej przy wykorzystaniu mimiki twarzy?

Z góry dziękuję za pomoc.

………………………………….