Archiwum kategorii: sanepid

Sanepid w Pile donosi do prokuratury…

Zwykło się mawiać, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu…

Pani Dyrektor pilskiego sanepidu najprawdopodobniej właśnie uruchomiła nieodwracalny proces samozaorania, skarżąc się prokuraturze na „nieznane osoby”, które w jej mniemaniu bezczelnie, publicznie informują, że podanie dziecku szczepionki może prowadzić do powikłań, o czym rodzice często po prostu nie wiedzą i ufając lekarzowi pozwalają w swoje dziecko wstrzyknąć dosłownie wszystko, do czego ich lekarz namówi.

Poniżej wszystkie plansze emitowane w zaskarżonej reklamie. Zdaniem Pani Dyrektor, plansze te nakłaniają (!!!) do niepoddawania dzieci szczepieniom. Naprawdę… 🙂

Sprawę opisał np. onet: https://poznan.onet.pl/sanepid-zawiadamia-prokurature-w-sprawie-antyszczepionkowego-spotu/7w91llz?utm_source=poznan_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2

Skoro więc Pani Dyrektor Danuta Kmieciak z taką gorliwością reaguje, gdy ktoś próbuje informować o zagrożeniach mogących płynąć z podania dziecku szczepionki, to my zapytamy teraz Panią Dyrektor, czy Pani Dyrektor poza donosami do prokuratury zajmuje się także zadaniami nałożonymi na nią przez ustawę o państwowej inspekcji sanitarnej.

Poprosimy również o dokumenty, które w ocenie Pani Dyrektor uzasadniają tezę, że informowanie o NOP-ach jest przestępstwem.

Zrobimy to oczywiście, tradycyjnie, wnioskiem o informację publiczną. Na każdy taki wniosek sanepid w Pile będzie musiał odpowiedzieć, czyli jeśli sanepi otrzyma od nas 1000 wniosków, to będzie musiał przygotować 1000 odpowiedzi… I to w ciągu 14 dni.

Oto treść wniosku. Kopiujemy ją do maila i wysyłamy. Po prostu.

UWAGA: do wiadomości dajemy Prokuraturę Rejonową w Pile, do której wpłynął ten skandaliczny donos Pani Dyrektor Magister Kmieciak. Niech prokuratorzy mają temat do zastanowienia.

***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
mgr Danuta Kmieciak
danuta.kmieciak@psse-pila.pl
sekretariat@psse-pila.pl

do wiadomości: Prokuratura Rejonowa w Pile
pila@poznan.po.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.), zwracam się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile z prośbą o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Kopia zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Pile skierowanego przez Panią Dyrektor Kmieciak, w którym „Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zawiadamia o tym, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż na tablicy mobilnej przy ulicy Bydgoskiej w Pile osoba fizyczna nakłania do niepoddawania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym poprzez umieszczenie treści nakłaniających do takich zachowań”

2. Kopia zawiadomienia do prokuratury skierowanego przez Panią Dyrektor Kmieciak, w którym Pani Dyrektor równie konsekwentnie zawiadamia o tym, że także Minister Zdrowia publicznie nakłania do niepoddawania dzieci obowiązkowym szczepieniom przez umieszczenie treści odstraszających od szczepienia w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, a zwłaszcza w załączniku nr 1 do w/w Rozporządzenia.

3. Kopie wszelkich dokumentów będących w posiadaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile (dalej: PSSE w Pile), których treść uzasadnia tezę, iż zabronione i sprzeczne z prawem jest publiczne informowanie społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach płynących z poddania dziecka wielokrotnym zabiegom szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

4. Kopie wszelkich dokumentów będących w posiadaniu PSSE w Pile, których treść uzasadnia tezę, iż zabronione i sprzeczne z prawem jest zachęcanie rodziców, których dzieci mają zostać poddane szczepieniom obowiązkowym, do zapoznawania się dokumentacją szczepionki, która informuje o przeciwwskazaniach do podania dziecku szczepionki oraz o możliwych powikłaniach, do których może dojść w wyniku podania dziecku szczepionki.

5. Kopie wytworzonych przez PSSE w Pile w okresie od 01.01.2007 do 10.12.2017 dokumentów zawierających analizy i oceny epidemiologiczne, które PSSE w Pile wytworzyła realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 5 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zwanej dalej Ustawą o PIS) w odniesieniu do następujących chorób:

 • Gruźlica
 • WZW B
 • Błonica
 • Tężec
 • Krztusiec
 • Polio
 • Hib
 • Odra
 • Świnka
 • Różyczka
 • Pneumokoki

6. Kopie dokumentów zawierających analizy przeprowadzone przez PSSE w Pile zgodnie z art. 5 pkt 1) Ustawy o PIS w celu ustalenia, czy napływ ludności z terenów Ukrainy na teren powiatu pilskiego należy uznać za “masowe przemieszczenie ludności” w rozumieniu art. 5 pkt 8) Ustawy o PIS lub kopie dokumentów, które świadczą o tym, że PSSE w Pile planuje przeprowadzenie takich analiz.

Forma udostępnienia w/w informacji publicznej: na adres: …………………… [email lub adres zamieszkania, jeśli chcecie go podać]

Pouczenie:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ewentualne pozostawienie niniejszego wniosku bez odpowiedzi może skutkować skargą na bezczynność Urzędu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

……………………………..
[imię nazwisko, ewentualnie adres zamieszkania, jeśli chcecie, żeby odp. była przesłana tradycyjną pocztą]

Przykład odpowiedzi na wezwanie z PPIS do szczepienia dziecka

Sanepid przysyła rodzicom dziecka wezwanie do poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom i straszy wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

O, na przykład tak, jak tutaj:

Jak zacząć w takiej sytuacji korespondencję z urzędnikiem?

Piszemy do niego imiennie, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Niech się tłumaczy.

***

…………………………………………………….
[miejscowość, dnia]

…………………………………
[imię i nazwisko rodzica]

………………………………

………………………………
[adres zamieszkania]

Pani Magister Grażyna Sanepidzka
PPIS w Jakimś Mieście
al. Marka Posobkiewicza 666
00-000 Jakieś Miasto

Szanowna Pani Magister,

Pismem z dnia …………… wezwała Pani mnie do “rozpoczęcia obowiązku” szczepienia mojego dziecka w terminie 14 od dnia otrzymania wezwania.

Przede wszystkim uprzejmie proszę o zdefiniowanie, przez podjęcie jakich dokładnie czynności należy rozumieć działanie określone przez Panią jako “rozpoczęcie obowiązku” (szczepienia dziecka), albowiem termin ten (“rozpoczęcie obowiązku”) jest dla mnie w tym brzmieniu zupełnie niezrozumiały.

Proszę również o wskazanie podstawy prawnej, z której jednoznacznie wynika, że owo “rozpoczęcie obowiązku” musi się w przypadku mojego dziecka bezwzględnie odbyć w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowego pisma. Proszę także o wskazanie podstawy prawnej, z której wynika, że Pani Magister jest uprawniona do nałożenia na mnie obowiązku “rozpoczęcia obowiązku” w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

Pytam o to, albowiem wg mojej wiedzy nie istnieje w polskim porządku prawnym żaden akt prawny, który narzucałby rodzicom nieprzekraczalne ramy czasowe do poddania dziecka szczepieniom ochronnym wynikającym z Programu Szczepień Ochronnych inne, niż ukończenie przez dziecko lat 19.

Tak więc wg mojej wiedzy mam jeszcze niemal …… lat na zrealizowanie obowiązku szczepień mojego dziecka i sam fakt, że dziecko akurat w tej chwili szczepieniom nie jest poddawane, nie świadczy w żadnym wypadku o tym, że uchylam się od tego obowiązku, co jak rozumiem wydaje się Pani sugerować (w mojej ocenie bezpodstawnie) w treści przedmiotowego pisma, które Pani do mnie wystosowała.

Pozwolę sobie zauważyć, że Program Szczepień Ochronnych (dalej: PSO) na dany rok ogłaszany corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze komunikatu, jest przeznaczony dla lekarzy i pielęgniarek będących realizatorami obowiązkowych szczepień ochronnych. Jest to dokument o charakterze technicznym i zawiera on informacje oraz wytyczne nt. sposobu realizacji obowiązku szczepień ochronnych zgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wskazuje wiek, w którym dane szczepienie powinno być przeprowadzone. Informuje o tym sam Główny Inspektor Sanitarny w “Stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zagadnienia kryterium uznawania osób zobowiązanych do wykonania obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym za osoby uchylające się od jego wykonania.” i nie śmiem nawet z takim rozumieniem charakteru PSO przez GIS w jakikolwiek sposób polemizować.

PSO nie jest więc absolutnie dokumentem o charakterze normy prawnej wiążącej prawnych opiekunów dzieci, które podlegają obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Jeśli w ocenie Pani Magister stan prawny jest taki, że ramy czasowe wykonywania szczepień opisane w PSO są dla opiekunów dzieci podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym wiążącą normą prawną, to uprzejme (jak na wstępie) proszę o wskazanie podstaw prawnych dla takiego twierdzenia.

Uprzejmie również proszę o przedstawienie wyjaśnień, w oparciu o jakie podstawy faktyczne oraz prawne Pani Magister – jak rozumiem – uznała, że moje dziecko nie podlega aktualnie zwolnieniu z obowiązku poddania się kolejnym szczepieniom ochronnym na podstawie §4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Jednocześnie uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o nazwach handlowych preparatów (szczepionek), które miałyby zostać podane mojemu dziecku w celu przeprowadzenia szczepień przeciw chorobom wymienionym w piśmie otrzymanym od Pani Magister.

W trosce o zdrowie mojego dziecka, oczekując pilnej odpowiedzi, łączę wyrazy szacunku,

…………………………..

Wnioskujemy do SANEPID-u o oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzeń związanych z podaniem dziecku szczepionki

Dostajesz od Powiatowego Inspektora Sanitarnego wezwanie na szczepienie i nie wiesz, jak zareagować?

W odpowiedzi poproś Inspektora (list polecony z potwierdzeniem odbioru) o oszacowanie dla Ciebie prawdopodobieństw różnych zdarzeń związanych z podaniem lub niepodaniem dziecku szczepionki.

Umożliwi Ci to opracowanie bilansu potencjalnych zysków i potencjalnych strat związanych z podaniem Twojemu dziecku tej szczepionki, do podania której właśnie wezwał Cię SANEPID.

***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ……………………….

Dotyczy pisma PPIS z dnia ………………………

W związku z wezwaniem mnie pismem z dnia ……….. do podania mojemu dziecku szczepionki …………… (zwanej dalej “szczepionką”) niniejszym wzywam Powiatowego Inspektora Sanitarnego do udzielenia mi informacji, które pozwolą mi dokonać bilansu potencjalnych zysków i strat wiążących się z decyzją o poddaniu dziecka temu szczepieniu.

Poniżej wymieniam w kolejnych punktach możliwe zdarzenia związane z podaniem lub niepodaniem mojemu dziecku przedmiotowej szczepionki. Powiatowego Inspektora Sanitarnego wzywam do określenia – liczbą P z przedziału <0;1>, np. P = 0 lub P = 0,37 lub P = 0,93693461 etc. – prawdopodobieństwa zajścia każdego z tych zdarzeń, oczywiście z jednoczesnym wskazaniem źródeł badań, na podstawie których możliwe było dokonanie takiego a nie innego oszacowania wskazanego prawdopodobieństwa.

 1. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko nigdy nie zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić;
 2. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie lekko i bez powikłań;
 3. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie ciężko i z powikłaniami;
 4. P = … : Po podaniu szczepionki, a także kolejnych dawek przypominających zgodnie z przewidzianym kalendarzem szczepień, dziecko zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, co doprowadzi do śmierci dziecka;
 5. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie lekko i bez powikłań;
 6. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym choroba przebiegnie ciężko i z powikłaniami;
 7. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, co doprowadzi do śmierci dziecka,
 8. P = … : Dziecko nie zostanie zaszczepione i nigdy nie zachoruje na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić;
 9. P = … : Podanie dziecku szczepionki nie spowoduje wystąpienia u dziecka żadnego niepożądanego odczynu poszczepiennego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (zwanego dalej NOP);
 10. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje wystąpienie u dziecka łagodnego NOP;
 11. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje wystąpienie u dziecka poważnego NOP;
 12. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje wystąpienie u dziecka ciężkiego NOP;
 13. P = … : Podanie dziecku szczepionki doprowadzi do śmierci dziecka w wyniku NOP;
 14. P = … : Podanie dziecku szczepionki nie będzie nigdy w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić;
 15. P = … : Podanie dziecku szczepionki nie będzie nigdy w przyszłości powodem zachorowania dziecka na żadną chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić;
 16. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie bezpośrednią przyczyną zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie łagodny i bez powikłań;
 17. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie bezpośrednią przyczyną zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie ciężki i z powikłaniami;
 18. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie bezpośrednią przyczyną zachorowania dziecka na chorobę, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym zachorowanie to będzie przyczyną śmierci dziecka;
 19. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie łagodny i bez powikłań;
 20. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym przebieg choroby będzie ciężki i z powikłaniami (np. choroba nowotworowa);
 21. P = … : Podanie dziecku szczepionki będzie w przyszłości powodem zachorowania dziecka na chorobę inną, niż choroba, przed którą szczepionka ma chronić, przy czym zachorowanie takie będzie przyczyną śmierci dziecka (np. choroba nowotworowa);
 22. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje, że dziecko będzie częściej niż dzieci nieszczepione zapadało na infekcje dróg oddechowych, alergie itp. (negatywny wpływ szczepionki na ogólną odporność organizmu dziecka);
 23. P = … : Pomimo podania dziecku szczepionki dziecko nie będzie zapadało na infekcje dróg oddechowych, alergie itp. ani częściej, ani rzadziej, niż dzieci nieszczepione (brak wpływu szczepionki na ogólną odporność organizmu dziecka);
 24. P = … : Podanie dziecku szczepionki spowoduje, że dziecko będzie rzadziej niż dzieci nieszczepione zapadało na infekcje dróg oddechowych, alergie itp. (pozytywny wpływ szczepionki na ogólną odporność organizmu dziecka).

Nieudzielenie mi przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacji o szacowanym (na podstawie wiarygodnych i obiektywnych źródeł naukowych) prawdopodobieństwie wystąpienia któregokolwiek z potencjalnych zdarzeń opisanych powyżej uniemożliwi mi podjęcie jakiejkolwiek świadomej decyzji dotyczącej poddania mojego dziecka szczepieniu, uwzględniającej w pierwszej kolejności dobro mojego dziecka w związku z zagrożeniami płynącymi z podania lub niepodania mu przedmiotowej szczepionki.

Z poważaniem,
…………………………